JEŽIŠ TRETÍ DEŇ VSTAL Z MŔTVYCH

     Táto veta rozdeľuje do dvoch táborov všetkých, čo ju počuli. Jedných do tábora radostných vyznávačov, očitých svedkov, ktorých apoštol Pavol udáva až počtom 500, keď r. 56 píše, že sú ešte všetci nažive. Je to tábor tých, čo uverili radostnej zvesti, že Kristus vstal zmŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli.! (1 kor 15,20)
     Do druhého tábora patria všetci skeptici, pochybovači a nepriatelia Ježiša Krista. Posledné miesto v ňom majú predstavitelia vtedajšieho židovstva, ktorí podplatili strážcov hrobu, aby rozhlasovali, že učeníci ukradli mrtve telo.  V našom storočí sa k ním pripájajú moderní posmievači. Koľko všelijakých vysvetlení vzniklo o prázdnom hrobe: ukradnuté telo, legenda, ženy si pomýlili hrob,  Kristus na kríži nezomrel a prebral sa v chladnom hrobe a ušiel, učeníci boli obeťou halucinácii atď.
Pritom sa všetci - ako inak - odvolávajú na vedu. Veď v storočí vedy nemôžeme veriť v zázrak zmŕtvychvstania!
     Počujme, čo o tom hovorí lekár - profesor anatómie na univerzite v Cambrigde Dr. Macalister: "Mal som také skúsenosti, že nevera v zjavenie, ktoré dal Boh v živote a slove, v smrti a vzkriesenia nášho Spasiteľa, prevláda viac medzi tými, ktorých by som mohol nazvať súbežnicami vedy, ako medzi tými, ktorým je vedecká práca programom života."
     A slovo "zjavenie", ktoré sa vyskytlo v citovanom výroku, nebojí sa použiť aj na pôde vedy nikto menší ako nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Sir Lawrence Bragg vo svojej knihe "Veda a dobrodružstvo života", kde čítame toto: "Keď niekto dlho hľadal kľúč k dajakému tajomstvu prírody a keď sa mu dostalo odmeny v pochopení... odpovede, prichádza to ako blesk zjavenia..."
     Profesor orientálnych jazykov na londýnskej univerzite J.N.Anderson píše o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista: "Daktorí kritici môžu naozaj namietať, že vzkriesenie z mŕtvych je tak neuveriteľné, že by nestačilo nijaké množstvo dôkazov... Predpokladajme, že vzkriesenie obyčajného človeka je skutočne neuveriteľné. Ale tento spôsob uvažovania sa nedá aplikovať na Toho, o kom hovoríme. On bol jedinečný vo všetkom čo povedal, vo všetkom čím bol. Nech sa naňho pozrieme z ktorejkoľvek strany, tvorí sám osobitnú triedu. Aj okrem zmŕtvychvstania máme vynikajúce a presvedčivé dôkazy, že On bol "Boh zjavený v tele". Či je to potom také neuveriteľné, keď by niekto ako On vstal z mŕtvych? Oveľa neuveriteľnejšie by bolo, ak by nebol vstal. To, že mal umrieť "za nás ľudí a pre naše spasenie", patrí k najväčším tajomstvám, ale keď už umrel, potom už nie je tajomstvom, že musel vstať.
     Ale konečným dôkazom zmŕtvychvstania pre každého jednotlivca je jeho vlastné spoznanie vzkrieseného Krista, pretože dôkaz zo skúsenosti môže takto dopĺňať dôkazy histórie. Aké šťastie, že zasľúbenie vzkrieseného Spasiteľa ešte platí: "Hľa, stojím pri dverách a klopem, keby niekto počul môj hlas a otvoril mi, prídem k nemu a budem s ním večerať a on bude večerať so mnou." Zjv 3, 20/.
     Sv. Margitu, pannu, postavili pred rímskeho miestodržiteľa. Ten sa sv. panny spýtal: "Akého náboženstva si ty? Sv. Margita neohrozene, smelo odpovedala: "Z božej milosti som kresťanskou!" "Ako len môžeš byť tak slabomyseľnou, posmieval sa jej pohan, - že sa klaniaš človekovi, akoby bol Bohom? Veď je dokázanou vecou, že ten človek zomrel na šibenici."
     "Odkiaľ vieš, - pýtala sa ho sv. Margita, - že Ježiša Krista ukrižovali?" "Odkiaľ? Nuž, či o tom nerozprávajú knihy takzvaného evanjelia?" "Tak je, poznamenala sv. Margita, smelá vyznávateľka. - Lenže tie isté knihy rokujú nielen o umučení a smrti nášho Spasiteľa, ale, - zapamätaj si to dobre, - zvestujú aj to, že On v tretí deň slávne vstal z mŕtvych. Je veľmi divné, že ty veríš, že On bol umučený a neveríš, že vstal z mŕtvych. Nuž vidíš, my kresťania silne veríme a vyznávame, že náš Spasiteľ je ozajstným Bohom, a to nie preto, lebo trpel a zomrel, ale preto, lebo z vlastnej sily vstal z hrobu. Práve tým slávnym vzkriesením dokázal, že On je ozajstným Bohom. Preto sa ani veľmi nečuduj, keď vidíš, že my kresťania sa nebojíme tvojej hrozby a za svoju vieru sme ochotní obetovať svoju krv a svoj život."

     "Čo je dnes najpotrebnejšie pre kresťanský život?"

     Pápež Pius X. prekvapil raz kardinálov takouto otázkou: "Čo je dnes najpotrebnejšie pre kresťanský život?" "Katolícke školy" odpovedal jeden z nich. "Nie", odpovedá pápež. "Vystavať viac kostolov," odpovedá ďalší. "Nie." "Viac kňazov," mienil ďalší.
      "Nie, nie", odpovedá pápež. "Najpotrebnejšie je, aby sme mali v každej farnosti aspoň niekoľko veriacich, ktorí žijú skutočne podľa evanjelia, dobré poznajú svoju vieru, neboja sa a vedia kresťanský žiť a apoštolovať."
     Ježišu, tvoje zmŕtvychvstanie je najkrajším svetlom a najväčšou radosťou nášho života. Urob nás skutočnými poslami a svedkami tvojho vzkriesenia, aby náš skutočný život viery sa stával tým víťazstvom, ktoré premáha svet zla, temnoty, sebectva, hriechu...
o. Peter Iľko
č. 7 / 2008
25.3.-6.4.2008
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!