Čo dokáže Sv. Duch, ak mu otvoríme svoje srdce!


     Profesor Herbert Mühlen vo svojej knihe Skúsenosti s Duchom Svätým opísal prípad jedného mladého inžiniera.
Ten mladý inžinier stratil vieru v Boha, prestal chodiť do kostola, prestal sa modliť, nemohol ani počuť meno Ježiš, slovom prestal milovať Boha. Ale zároveň stratil aj lásku k manželke a k rodičom.
     Matka na smrteľnej posteli ho s plačom objala a povedala: „Synu môj drahý, kde sa len podela tvoja viera v Boha a tvoja láska k rodine?“ A umrela v bolesti nad ním. Po matkinej smrti mal neustále hádky s otcom a manželkou. Vyčítali mu, že priviedol matku do hrobu. Až raz navštívil mladý inžinier jednu rodinu, v ktorej náhodou boli zhromaždení viacerí príbuzní okolo veľkého stola a spoločne čítali Sväté písmo, rozjímali a modlili sa. Zostal tam, lebo videl, ako radostne sa modlia a ako milujú Boha. Pomyslel si:„Akí sú šťastní.“
     Zatúžil po tomto šťastí. Keď sa prestali modliť, prosil, aby ho vypočuli. A vyrozprával im svoj život, svoje chyby, svoje previnenia, svoje hriechy. Keď skončil, padali mu slzy z očí. Vtedy všetci povstali od stola a postavili sa do kruhu okolo neho a povedali: „Budeme sa modliť za teba, aby ti Pán Ježiš daroval Ducha Svätého a budeš naplnený novou láskou k Bohu a rodine.“
     A modlili sa nahlas, vlastnými slovami, jeden po druhom nad ním a pritom mu každý vkladal ruky na hlavu. On cítil, ako vrúcne sa modlia. Cítil, ako v ňom vzniká odpor k predošlému hriešnemu životu a elán do nového života lásky k Bohu a k rodine. Pomyslel si: „To sú účinky Ducha Svätého. Duch Svätý naplň ma svojou láskou.“ Napokon zvolal: „Som úplne nový človek. Cítim to. Viem, že sa neklamem.“
     A plný radosti vstal a modlil sa nahlas vlastnými slovami ako oni poďakovanie Duchu Svätému. Bolo to v piatok, presne vo výročitý deň smrti jeho matky. A odvtedy sa v jeho srdci začal nový šťastný život lásky k Bohu a k blížnym.

     Svätá  Päťdesiatnica

     Sobota pred nedeľou Päťdesiatnice je poslednou zádušnou sobotou v liturgickom roku. Svätá Päťdesiatnica patrí medzi najväčšie sviatky liturgického roka. Je zároveň zavŕšením sviatku Paschy.  II. Vatikánsky koncil v konštitúcii o Cirkvi (hl.1) hovorí: „Keď však bolo dokonané dielo, ktoré dal Otec vykonať Synovi na Zemi, bol na Turíce zoslaný Svätý Duch, aby Cirkev ustavične posväcoval a aby tak veriaci mali skrze Krista v jednom Duchu prístup k Otcovi... Duch prebýva v Cirkvi a v srdciach veriacich ako v chráme a v nich sa modlí a vydáva svedectvo, že sme prijatí za Božie deti... Omladzuje Cirkev silou evanjelia, stále ju obnovuje a vedie k dokonalej jednote s jej Ženíchom“.
     Päťdesiatnica má svoje korene v Starom zákone. Židovský národ slávil tri významné sviatky: Veľkú noc, Päťdesiatnicu a Sviatok stánkov. Päťdesiatnica bola v Starom zákone sviatkom poďakovania za úrodu. Neskôr bola v tento deň aj spomienka na udelenie tabulí zákona Mojžišovi na hore Sinaj, ktoré dal Boh práve na päťdesiaty deň po východe z Egypta. Hlavným motívom pre novozákonnú cirkev bolo to, že slávil sviatok zoslania Svätého Ducha v päťdesiaty deň po Pasche. Sviatok Päťdesiatnice bol pre prvotnú Cirkev takou veľkou, radostnou a vážnou udalosťou, že bol tento sviatok postavený na úroveň sviatkov Paschy a Narodenia Ježiša Krista. V treťom storočí je sviatok Päťdesiatnice už všeobecne známym sviatkom. Z bohoslužby tohto dňa prešla napr. do denných modlitieb modlitba Kráľu nebeský. Bohoslužobné texty tohto sviatku zostavil sv. Ján z Damasku i sv. Kozma Majumskij.
     Pred svätou liturgiou sa spieva modlitba Kráľu nebeský, ktorú na kolenách pred oltárom prednáša kňaz a potom dvakrát veriaci ju opakujú. Na večierni je hneď niekoľko zvláštností. Veľká ekténia má osobitné prosby k danému sviatku. Na troch miestach večierne sa prednášajú tri modlitby na kolenách - po prokimene, po suhubej ekténii a po hymne Ráč nás Pane... Modlitby sú pravdepodobne dielom sv. Bazila Veľkého, ktorému sa pripisuje aj nariadenie, aby sa tieto modlitby prednášali na kolenách.
     Pondelok po Svätej Päťdesiatnici sa nazýva Pondelok Svätého Ducha. V deň Päťdesiatnice je pripomenutie si samotnej udalosti Zoslania Svätého Ducha, pondelok je zasvätený osobitnej úcte Sv. Ducha ako tretej božskej osoby. V niektorých liturgických knihách je pondelok po Päťdesiatnici nazvaný aj sviatkom Najsvätejšej Trojice. Liturgické obdobie slávenia sviatku Zoslania Svätého Ducha sa končí v sobotu po Svätej Päťdesiatnici. 
o. Peter Iľko
č. 10 / 2008
5.5.-18.5.2008
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!