Ruky Ježiša

     Bol máj 1945. Druhá svetová vojna sa skončila.  Porazení Nemci boli zajatí vojskami americkými, anglickými a ruskými. V malom nemeckom mestečku sa rota amerických  vojakov rozhodla postaviť chrám, ktorý bol úplne zničený  bombardovaním. Počas vyvážania zrúcanín, jeden z vojakov  našiel hlavu Ukrižovaného Ježiša, bola určite veľmi stará.  Zarazila ho krása tejto tváre, ukázal ju priateľom.
      - Pohľadajme ďalšie kúsky a zrekonštruujme  ukrižovaného Krista - navrhol jeden z vojakov.
      Všetci začali veľmi trpezlivo prehľadávať zrúcaniny.  Hľadali tu a tam, predovšetkým v blízkosti oltára, našli dva  veľké úlomky kríža. Dvaja vojaci začali trpezlivo skladať polámaný kríž. Ale nikto nenašiel Ježišove ruky. Keď chrám dostavali, taktiež kríž dali na pôvodné miesto, na oltár. Chýbali iba ruky. Ale jeden z vojakov umiestnil pri nohách  kríža nápis: Ich habe keine anderen Hände als deine. To je:  "Teraz mám jedine tvoje ruky".
      Dnes Ježiš potrebuje ruky svojich priateľov, aby naďalej zachraňoval svet. Potrebuje tie ruky nato, aby  sa staral o chorých, aby rozdeľoval Eucharistický chlieb,  aby pritúlil deti a aby pomáhal chudobným. Potrebuje ruky na to, aby vedeli pohladiť svoje deti, aby vedeli ukázať, že mám niekoho rád. A teraz si môžeme každý sám doplňovať, čo by ešte mali robiť také ruky. Po doplnení sa pokúsme pomôcť Kristovi, konať skutky, ktoré sú hodné našeho mena - kresťan!
     Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti  neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. (Rim 12, 10-11)
Milovať znamená odovzdávať sa jeden druhému, prekonávať sa... Toto žiada od nás aj apoštol ako základ dobrého života. Ježiš Kristus sa prekonával v láske, bolesti a utrpení. Dokázal to najväčšou obetou na kríži... Čím iným, ak nie láskou a obetavosťou i vzájomným spolunažívaním dokážeme svoju lásku k blížnemu?

     Pravidlá zbožného života  (3. časť )

     -  Živý starec    
     Keď nemôžeš zaspať, alebo bdieš v nočnom čase, tak si spomeň na slová: "Uprostred polnoci volaj o pomoc a ženích príde", alebo si spomeň na tú poslednú noc, keď sa Ježiš modlil k Otcovi do potu krvi. Modli sa za tých, ktorí trpia tejto noci ťažkými bolesťami a smrteľným utrpením, za trpiacich a zomrelých a pros Pána, nech ťa neprikryje večná tma. Uprostred polnoci vstaň z postele a modli sa, koľko ti len sily stačia. V čase choroby vlož nádej predovšetkým na Boha a často spomínaj a rozmýšľaj o utrpení a smrti Ježiša Krista, pre posilnenie svojho ducha uprostred bolestivých múk. Neprestajne sa modli ako len vieš a môžeš, pros Boha za odpustenie hriechov a v trpezlivosť v čase bolesti. Všemožne sa zdrž reptania a podráždenosti, ktoré zvyknú sprevádzať bolesť. Pán Ježiš Kristus trpel za naše spasenie tie najhoršie bolesti a súženia a my čo sme urobili, alebo vytrpeli, za našu spásu?!
     Čím častejšie navštevuj služby Božie, zvlášť v čase Liturgie. Nedeľné a sviatočné dni bezpodmienečne zasväť vďakyvzdaniu. Keď si v chráme, vždy pamätaj, že sa tam nachádzaš v prítomnosti Boha, anjelov a všetkých svätých. Ostávajúcu časť dňa po Božej Liturgii zasväť pobožnému čítaniu a iným zbožným skutkom lásky. Deň výročia svojho krstu, keď ti Boh pridelil tvojho Anjela strážcu, prežívaj obzvlášť bohumilo.
     Každý rok, raz mesačne si dôsledne spytuj svedomie. Spovedaj sa a prijímaj Sviatosť Tela a Krvi Ježiša Krista, čo možno najčastejšie.
     K prijímaniu Sviatostí pristupuj vždy s hladom a ozajstnou túžbou duše, so skrúšeným srdcom, svätou úctou, pokorou, vierou, nádejou a láskou. Čo možno najčastejšie rozjímaj o utrpeniach a smrti Ježiša Krista prosiac Ho, aby plášťom svojich zásluh prikryl všetky tvoje hriechy a prijal ťa do Svojho Kráľovstva.
     Meno Ježiš maj vždy s úctou na perách, v mysli a v srdci. Čím častejšie rozmýšľaj o veľkej láske Pána Boha k tebe, v Trojici osláveného a uctievaného, aby si ho aj ty miloval celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

    Ak toto budeš zachovávať, budeš mať pokojný život na tejto zemi a blažený v nebi, na veky vekov.
    Milosť  Pána Ježiša Krista nech je vždy s tebou.    Amen.
o. Peter Iľko
č. 22 / 2008
27.10.-9.11.2008
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!