Skúsenosti so Sv. Duchom

     Profesor Herbert Mühlen vo svojej knihe Skúsenosti s Duchom Svätým opísal prípad jedného mladého inžiniera.
     Ten mladý inžinier stratil vieru v Boha, prestal chodiť do kostola, prestal sa modliť, nemohol ani počuť meno Ježiš, slovom prestal milovať Boha. Ale zároveň stratil aj lásku k manželke a k rodičom.
     Matka na smrteľnej posteli ho s plačom objala a povedala: „Synu môj drahý, kde sa len podela tvoja viera v Boha a tvoja láska k rodine?“ A umrela v bolesti nad ním.
     Po matkinej smrti mal neustále hádky s otcom a manželkou. Vyčítali mu, že priviedol matku do hrobu. Až raz navštívil mladý inžinier jednu rodinu, v ktorej náhodou boli zhromaždení viacerí príbuzní okolo veľkého stola a spoločne čítali Sväté písmo, rozjímali a modlili sa. Zostal tam, lebo videl, ako radostne sa modlia a ako milujú Boha.Pomyslel si:
     „Akí sú šťastní.“
     Zatúžil po tomto šťastí. Keď sa prestali modliť, prosil, aby ho vypočuli. A vyrozprával im svoj život, svoje chyby, svoje previnenia, svoje hriechy. Keď skončil, padali mu slzy z očí. Vtedy všetci povstali od stola a postavili sa do kruhu okolo neho a povedali: „Budeme sa modliť za teba, aby ti Pán Ježiš daroval Ducha Svätého a budeš naplnený novou láskou k Bohu a rodine.“
     A modlili sa nahlas, vlastnými slovami, jeden po druhom nad ním a pritom mu každý vkladal ruky na hlavu. On cítil, ako vrúcne sa modlia. Cítil, ako v ňom vzniká odpor k predošlému hriešnemu životu a elán do nového života lásky k Bohu a k rodine. Pomyslel si: „To sú účinky Ducha Svätého. Duch Svätý naplň ma svojou láskou.“ Napokon zvolal: „Som úplne nový človek. Cítim to. Viem, že sa neklamem.“
     A plný radosti vstal a modlil sa nahlas vlastnými slovami ako oni poďakovanie Duchu Svätému. Bolo to v piatok, presne vo výročitý deň smrti jeho matky. A odvtedy sa v jeho srdci začal nový šťastný život lásky k Bohu a k blížnym.

     V knihe profesora teológie Heriberta Mühlena, ktorá má názov Skúsenosti s Duchom Svätým, rozpráva 38-ročný vysokoškolský profesor, že 21-ročný sa oženil s dievčaťom, ktoré sa mu páčilo po každej stránke, ale po niekoľkých rokoch manželstva si hrozne zovšedneli a nemali radosť z toho, že sú svoji, ba netešili sa ani zo svojich detí.
     Dozvedeli sa, že podľa listu sv. Pavla ovocie Ducha Svätého je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť a že to by bol liek na ich zvädnutý manželský život. A tak sa vo februári 1976 manželka odobrala na deväťdňové duchovné cvičenia do kláštora v Gerleve. Tam v hlbokom tichu sa usilovala počúvať hlas Ducha Svätého pri čítaní Svätého písma a pri rozjímaní. Potom si vykonala generálnu životnú spoveď, čiže vyprázdnila svoje srdce od hriechov, a potom sa otvárala Duchu Svätému deväťdňovou modlitbou a každodenným sv. prijímaním. Ba prosila aj ostatné účastníčky duchovných cvičení, aby sa za ňu modlili. A modlili sa za ňu tak vrúcne, že pri modlitbe položili ruky na jej hlavu a plecia. A pri tej pobožnosti pocítila v sebe radosť a blaženosť z prijatia Svätého Ducha.
     Domov prišla nadšená a povedala manželovi: Konečne som prijala Ducha Svätého, ktorého som dostala pri krste. A manžel čoskoro zbadal, že je celkom premenená, že z nej vanie ovocie Ducha Svätého. A povedal: Teraz som na rade ja. A takisto sa zúčastnil na deväťdňovej obnove v Duchu Svätom. A odvtedy obaja svedčili pred inými takto: Duch Svätý, ktorého sme prijali, uzdravil naše manželstvo. Všetko sa u nás zlepšilo. Aj naše telesné zdravie. A sme dokonale šťastní, že žijeme pravý kresťanský život.

     Biskup William Temple hovorí: „Nikto nemôže odo mňa žiadať, aby som napísal Hamleta alebo Kráľa Leara alebo podobnú divadelnú hru. Také hry dokázal napísať iba Shakespeare, ale ja nie. A podobne nikto nemôže odo mňa žiadať, aby som žil ako Ježiš. Taký život dokázal žiť iba Ježiš, ale ja nie. Keby však do mňa vstúpil Shakespearov génius, potom by som bol schopný napísať podobnú hru. A rovnako, keď vstúpi do mňa Ježišov Duch, potom budem schopný žiť tu na zemi Ježišov život.“

     Sv. Duch môže zmeniť náš život - k lepšiemu.
o. Peter Iľko
č. 11 / 2009
25.5.-7.6.2009
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!