č. 26 / 2010
20.12.-2.1.2011
Autor
Email
o. Peter Iľko

       Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo
      Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti        
(Mt 4,16)

     Skupina turistov cestovala autobusom. V jednom mieste sa len-len vyhli havárii. Vodič sa nahlas poďakoval Bohu za ochranu. Následkom udalosti vznikla vážna debata. Jeden z prítomných turistov s posmechom a iróniou sa obrátil k šoférovi a poznamenal: „Vy veríte ešte v moc Boha?“ Viacerí sa v autobuse zasmiali. Po chvíli bolo vidieť, že šofér uvažuje nad jeho slovami. Šofér vypol svetlomety autobusu, ale autobus šiel rovnakou rýchlosťou ďalej. Nastalo ticho a niektorí zmeraveli od strachu, pretože cesta nebola rovná a okolo nej boli stromy a kanál. Do tmy autobusu sa ozve hlas šoféra: „Takto je to, keď človek žije bez Boha a bez Božieho slova. Nevidí nebezpečenstvo cesty a všetci vieme, čo sa môže stať.“ Potom zapol svetlomety naplno. Svetlo odstránilo tmu a úzkosť bola preč. A šofér pokračoval. „Takto je, keď človek žije s Bohom. Boh svojím slovom nám ukazuje cestu a my bezpečnejšie prejdeme cez ťažkosti a nemusíme mať strach.“ A odmlčal sa. V autobuse bolo stále ticho. Po chvíli šofér poznamenal: „Verte mi, je prekrásne a bezpečné žiť v tomto svetle!“ Nik už neoponoval, nik už neironizoval, a nik sa nevysmieval.
     Táto noc, keď si pripomíname narodenie Ježiša Krista, má zmysel len vtedy, keď veríme, že Dieťa Ježiš je pravý Boh. Ani štedrá večera, ani darčeky, ani stretnutie celej rodiny počas týchto dní, ani stromček, ani folklór, piesne, koledy, pozdravy, ba ani bezduchá účasť na liturgii počas týchto dní neobohatí človeka. Táto noc je darom Boha. Je správne, keď si uvedomujeme, že jedine s Bohom a v Bohu má náš život zmysel a cieľ. Boh je svetlom v našom živote. Boh nielen náš život na zemi, ale i náš život po smrti chce obohatiť v náš prospech. Boh však potrebuje náš súhlas. A táto noc len vtedy spĺňa svoje poslanie, keď v Dieťati, ktoré uložila Mária do jasieľ v Betleheme v tú noc, vidíme Boha.

        IKONA NARODENIA.

     V tomto čase budeme v chráme pristupovať k analoju a uctievať si bozkom ikonu Narodenia. Vieme vlastne vôbec, aký odkaz nám zanecháva? Ponúkam vám malé vysvetlenie tejto ikony.
     V jej strede je Kristus, ktorý leží v obdĺžnikovej sťaby truhličke v čiernej jaskyni. Jaskyňa znázorňuje temnotu, v ktorej bol svet; Kristus prišiel do tejto temnoty ako Slnko spravodlivosti. Jaskyňa je zároveň aj predobrazom hrobu, do ktorého bude Ježiš pochovaný po ukrižovaní. Okrem toho je Kristus uložený akoby v rakvičke a zabalený podobne ako mŕtvola. To všetko odkazuje na to, že Ježiš prišiel na svet nato, aby sa obetoval za nás. Niektorí tiež hovoria, že rakvička odkazuje na košík, v ktorom sa Mojžiš zachránil z Nílu.
     Jasle pre dobytok nám ukazujú, že Kristus sa ponížil (gr. kenosis, csl. istoščánije), a to až medzi zvieratá. Človek sa totiž hriechom ponížil na úroveň zvieraťa, preto Kristus sa takto znižuje k nemu - je položený medzi zvieratami. Na mnohých ikonách je Ježišovo poníženie zvýraznené aj tým, že Ježiš je najmenšou postavou na ikone. (Naopak Bohorodička je najväčšia, častokrát výrazne väčšia ako ostatné postavy).
     V cirkevnoslovanských bohoslužobných textoch je pekne zachovaná slovná hra, ktorá používa protiklady termínov Slovo a bezslovesnyj. Bezslovesnyj označuje toho, čo nemá rozum (zvieratá a aj človek v hriechu), ale aj toho, čo nemá slov, nevie hovoriť (teda Ježiš - maličké dieťa). Kristus - Božie Slovo sa stáva bezslovesnyj (dieťa-nemluvňa), aby sa priblížil nám, ktorí sme sa hriechom stali bezslovesnými (teda zvieratami, nerozumnými). Kristus - Božie Slovo sa dáva uložiť „v jasli bezslovesnych“ - do jasieľ nemúdrych, dobytka.
     Vôl a osol v jaskyni odkazujú na Izaiášovo proroctvo (Iz 1, 3): „Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.“
     Bohorodička je často znázornená v polosede alebo sede, čo naznačuje, že rodila bez bolestí, nie je zničená z pôrodu - lebo na tento pôrod sa nevzťahovalo Gn 3, 16: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti ...“ Na niektorých ikonách je dokonca Bohorodička znázornená, ako sa klania svojmu synovi.
     Hore sú znázornení anjeli, niektorí zvestujú pastierom radostnú zvesť a iní sa klaňajú narodenému Božiemu Synovi. Niekedy majú anjeli na znak úcty zahalené ruky.
Mudrci-mágovia sú často na koňoch a na hlavách majú perzské čapičky. Traduje sa, že keď perzské vojská plienili Svätú zem, vtrhli aj do Chrámu Narodenia v Betleheme a uvideli na ikone týchto mudrcov s perzskými čiapkami, chrám nechali na pokoji. Títo mudrci-mágovia boli prví pohania, ktorí uverili v Krista (zatiaľ čo pastieri boli prví Židia, ktorí uverili v Ježiša).
     Hviezda, ktorá ukazuje zhora na novonarodeného Božieho Syna má často tri lúče ako symbol presvätej Trojice.V súvislosti s hviezdou, poučila mágov o narodení Ježiša Krista, je zaujímavé poukázať aj na fakt, že v staroveku si mnohí mysleli, že osud každého človeka je určený konšteláciou hviezd, pri ktorej sa narodí (aj dnes, žiaľ, niektorí týmto poverám veria). Ale keď sa narodil Kristus, tak aj hviezdy sa pohli a museli sa prispôsobiť  - jedna „zišla“ do Betlehema.
     Zaujímavým výjavom na ikone Narodenia je postava Jozefa sediaceho v rohu ikony. Pri ňom je postava starca, ktorý sa s ním rozpráva. Podľa niektorých sedí Jozef v pochybnostiach a postava pri ňom je pokušiteľ. Obraz Jozefa na Západe sa postupne začal dosť odlišovať od jeho obrazu na Východe, kde je vykreslený ako normálny muž s pochybnosťami. (Na Západe sa traduje, že bol panic). Na niektorých ikonách je dokonca Bohorodička otočená k Jozefovi a nie k Ježišovi, čo označuje, že Mária je vždy tam, kde sú problémy či pochybnosti vo viere, ona stále stojí pri nás. Väčšina teológov je však proti výkladu, že muž zhovárajúci sa s Jozefom, je pokušiteľ. Skôr ide o proroka Izaiáša, ktorý prichádza k Jozefovi, ktorý ešte stále nerozumie tajomstvu. Izaiáš mu vysvetľuje, že teraz sa naplnilo jeho proroctvo o Panne, ktorá rodí syna Emanuela, čo znamená „S nami Boh“.
     V pravom dolnom rohu dve ženy - pôrodné asistentky kúpu malého Ježiša. Na niektorých väčších ikonách bývajú doplnené aj výjavy vraždenia betlehemských detičiek Herodesovými vojakmi a útek Jozefa, Márie a Ježiša do Egypta.      

                                                                                                                                                                 (www.grkat.nfo.sk)
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!