č. 20 / 2011
26.9.-9.10.2011
autor
email

  Aká príprava - také manželstvo!

  Istá žena a matka, zo svojej skúsenosti dala takúto radu:

  Bola som veľmi mladá, keď som sa spoznala s mojim terajším mužom. Mal ma veľmi rád. Aby som pravdu povedala, aj ja sa musím priznať, že som ho tiež veľmi milovala. Dlho sme čakali na súhlas k sobášu. On ako vojak musel predtým zložiť akési vojenské skúšky. Bolo to niekoľko dní pred sobášom, keď začal odo mňa požadovať, aby som sa mu úplne oddala. Nesúhlasila som. Zostal taký agresívny, dokonca na mňa mieril pištoľou, že ma zabije, a potom aj seba, ak sa mu nepodvolím. Napriek veľkému strachu, že by ma mohol opustiť, nepovolila som. Na sobáš som prišla smutná a uplakaná, stála som pri ňom nervózna a aj plná hnevu. Ale predsa som zostala nevinná, o tom svedčil aj môj biely svadobný závoj.

  Boh mám požehnal manželstvo troma deťmi v prvých piatich rokoch. Tretie som nosila práve vtedy, keď muž odchádzal na ruský front začiatkom prvej svetovej vojny. Odvtedy som viac o ňom nepočula. Roky leteli v trápeniach a smútku za mužom. Po deviatich rokoch sa zrazu vrátil zo sibírskeho zajatia. Čo všetko som pretrpela počas tých dlhých deviatich rokoch, nedá sa opísať. Najťažšie mi bolo odolávať toľkým pokušeniam zo strany rôznych chlapov. Ale príchodom muža ako by som na všetko zabudla. Všetko sa uspokojilo a usporiadalo.

  Keď náš život začal tiecť normálnym životom, jeden večer, sediac s nim do hlbokej noci, môj manžel sa mi takto vyspovedal: „Žena, ešte dobre si pamätám na tie dni bezprostredne pred naším sobášom. Keby si mi bola vtedy podvolila a dala, čo som tak nástojčivo žiadal, je otázka, či by som sa bol s tebou vtedy oženil... A keby sme sa aj vzali, ja by som ti nemohol vôbec uveriť, že si počas môjho zajatia zostala verná iba mne. Ale keď si spomeniem, čo si kvôli mne vtedy vytrpela, a predsa si vytrvala v láske, som presvedčený, že si mala cez tieto dlhé roky tiež dosť sily postaviť sa proti pokušeniam, ktoré ti ako mladej žene hrozili. Koľkokrát som chcel ukončiť svoj mizerný život v zajatí, ale myšlienka na teba mi stále dodávala nové sily. Ty a tvoja čestnosť boli to jediné, čo ma tešilo v rokoch môjho dlhého zajatia.“

  „Dôstojný pán,“ pokračovala pani, „povedzte snúbeniciam a dievčatám, že nikdy neoľutujú, keď si zachovajú panenstvo až do sobáša. Pred manželstvom všetko dovoliť, a potom ešte chcieť v manželstve šťastie, to nejde spolu. S mojím mužom mala som potom ešte štyri deti a všetkých sedem teraz žije a sú už ženatí a vydaté. Teraz som prišla s dospievajúcimi vnučkami, aby počuli, čo im budete hovoriť. Moje deti sú šťastné v manželstve a môj muž kladie aj dnes naše manželstvo deťom a vnukom ako vzor šťastného manželstva. Často im opakuje tieto slová: Aká príprava - také manželstvo!“.

  Matka Božia a jej pomoc pre každého

  Svätý František Regijsky navštívil vo väzení veľkého zločinca odsúdeného na smrť. Sadol k nemu, položil mu ruku na plece a láskavo a trpezlivo ho povzbudzoval, aby oľutoval svoje zločiny, aby robil pokánie. Ale zločinec mlčal. Ani najláskavejšie slová kňaza tu nepomohli. Napokon kňaz unavený a vyčerpaný neúspechom vybral zo svojej modlitbovej knižky obrázok Panny Márie. A opýtal sa väzňa: „Vieš, kto je táto žena?“

  „Viem.“

  „Ona oroduje za teba, modlí sa za teba, aby si robil pokánie.“

  „Že sa modlí za mňa? Tak potom mňa nepozná. Potom nevie, aký ošklivý človek som.“

  Nato kňaz: „A ja ti hovorím, že ona ťa pozná, vie, čo si popáchal, a práve preto sa za teba modlí.“

  A vtedy sa zločinca zmocnila hanba a bolesť. A povedal kňazovi: „Otče, dajte mi čestné slovo, že je to pravda, čo hovoríte.“

  A kňaz: „Dávam ti na to svoje čestné slovo.“

  A zločinec vraví: „Tak chcem robiť pokánie. Prosím o spoveď. A svoju spoveď obetujem Bohu ako odprosenie za to, čo som popáchal.“ Pritom mu tiekli po lícach slzy pravej ľútosti.


  BOŽSKÁ LITURGIA sv. Jána Zlatoústeho
  Suhubaja (vrúcna) ekténia

  Táto ekténia poskytuje zhromaždenej cirkvi príležitosť, aby sa modlila za mnohé zvláštne potreby. Rubriky hovoria, že do tejto ekténie môžu byť zaradené prosby za rôzne úmysly. Takto sa modlíme nielen za „mier na celom svete”, ale tiež za pokoj na Balkáne, Blízkom Východe či v Strednej Amerike. Tu sa nemodlíme iba za „hojnosť plodov zeme”, ale aj za hladujúcich v Etiópii, Sudáne, Afganistane a Indii, ktorým by mohli pomôcť tí „viac obdarení”. Keď sa za nich modlíme, napĺňame podstatu cirkvi. Pretože ako vyvolený rod (1 Pt 2, 9) a žijúce telo Krista stojíme pred trónom Otca v ustavičnej modlitbe za potreby sveta. (Heb 7)

  Po nej nasleduje ekténia za katechumenov - tých, ktorí sa pripravujú na krst. No môžeme pritom myslieť aj na všetkých hľadajúcich a neveriacich v Krista. Tieto prosby osobitne zvýrazňujú misijné poslanie cirkvi - hlásať evanjelium spravodlivosti všetkému stvoreniu. (Mk 16, 15)


  Liturgia verných (veriacich)

  „My cherubínov tajomne predstavuje a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame, odložme teraz všetky svetské starosti. Veď máme prijať Kráľa všetkých, ktorého anjelské zbory neviditeľne nesú v sláve. Aleluja, aleluja, aleluja!”

  Tento spev zo 6. storočia nás uvádza do tajomstiev, ktoré zakúsime v tejto časti liturgie. O chvíľu sa pripojíme k cherubínom a spolu s nimi budeme spievať: „Svätý, Svätý, Svätý…” (v anafore). Kňaz nás vyzve, aby sme pozdvihli svoje srdcia a zanechali všetky svetské starosti. A nakoniec prijmeme, dostaneme, Kráľa všetkých. Čo teda ešte môžeme povedať? Iba „Aleluja!” Dva alternujúce spevy predpísané na Veľký štvrtok a Veľkú sobotu podobne predvídajú obsah celej liturgie verných.

  Slávnostné prenesenie darov (Veľký vchod) je charakteristickým úkonom byzantskej liturgie. Chrám znovu napĺňa nádherná vôňa kadidla. Diakon a kňaz sprevádzaní sviečkami kráčajú na ambón. Počas vchodu sa spomína celá hierarchia a členovia cirkvi. Tak ako sa chlieb a víno prenášajú na prestol, aby boli premenené, tak aj my nasledujeme tento sprievod duchovne, stúpajúc so slúžiacimi do svätyne svätých. „Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve…,” v kráľovstve, ktoré prichádza s mocou. (Mk 9, 1)


  Bozk pokoja a symbol viery

  „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom, až potom príď a obetuj dar.” (Mt 5, 23-24) Pamätajúc na tento Boží príkaz sa diakon otáča k veriacim a zvoláva: „Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali,” na čo ľudia dokončujú: „Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú.” Slúžiaci si dávajú bozk pokoja. Je to iba pozostatok z čias, keď sa všetci veriaci objímali, a tak utvárali takto ikonu Trojičnej lásky. Táto prax existovala až do 11. storočia.

  Začíname recitovať symbol - slávnostné vyznanie viery, ktoré je čiastočne zahrnuté aj v anafore (eucharistickej modlitbe). V symbole, ktorý bol do liturgie zaradený v prvej polovici 6. storočia, v období veľkých dogmatických sporov, je naša viera sformulovaná do systematického zoznamu tvrdení. Teraz, v dobe dogmaticky tiež dosť nestálej, je samozrejme rovnako potrebné, aby sme pokračovali v ohlasovaní týchto skutočností so svojím osobným presvedčením a porozumením.

  Spočiatku bol symbol viery recitovaný iba pri slávení svätého krstu. Jeho zaradenie do liturgie slúži aj ako obnovenie našich krstných sľubov - sľubov, ktoré nás ako prvé včlenili do tela, ktoré je teraz obnovované v eucharistii.

  Niet inej cesty

  V ságe starobylého severského rodu Björndalovcov je hlavnou postavou starý Dág, ktorý sa vo svojom živote viac pridržiaval zásad sveta. Keď sa už poberal z tohto sveta a cítil svoj blízky koniec, povedal svojej neveste tieto poučné slová: „To, o čo sa mi boríme a usilujeme, to je blaženosť v tomto živote a pokoj s večnosťou. A tam vedie len jedna cesta, cesta do vnútra, cez dobrotu srdca. Vidíme to teraz za celým svojím životom... a povedal to ten, čo má právo tak povedať... Cesta k zmyslu života vedie cez rozum a myšlienky k jeho prikázaniam... Niet inej cesty okrem Krista...“

  o. Peter Iľko

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!