č. 25 / 2011
5.12.-18.12.2011
autor
email

  Slová, ktoré nestratili svoju aktuálnosť

  P. Lombardi pri exercíciach pre tristo biskupov roku 1965 v Ríme počas zasadania Koncilu povedal: „Ctihodní otcovia! Dovoľte mi, aby som vám s pokorou úbohého kňaza, ale i s odvahou muža, ktorí musí hovoriť v mene Pánovom, pripomenul Ježišovu sťažnosť: Synovia tohoto sveta si rozumnejšie počínajú voči seberovným ako synovia svetla (porov. Lk 16,8). Čo znamenajú tieto slová? Synovia svetla často spia... Synovia tohto sveta bdejú. Myslím, že dnes by Ježiš nehovoril ináč... Synovia sveta sú dnes svojím spôsobom nesmierne chytrí, takže sú schopní preniknúť do sveta, kedykoľvek to chcú urobiť. Coca-colu nájdete na letiskách celého sveta, jej reklamu na všetkých cestách, aj v poslednej dedine. Podnikatelia plánovali, rozvrhli - a vyhrali. Synovia tohto sveta sa rozhodli bojovať proti Bohu, postavili proti nemu zástavu ideí a vypracovali plány. Rozhliadli sa, zvolili prostriedky a začali s plnými silami... Dnes sa v nejakej miestnosti zíde desať podnikateľov, dohodnú sa na novej móde a za krátky čas ju príjme celý svet! Títo ľudia vynašli techniku utvárať verejnú mienku a použili ju vo svetových rozmeroch. My sme na to zatiaľ ani nepomysleli... Viete, že niekoľko centier ovplyvňuje dnes celý svet? Sú schopné za niekoľko hodín zničiť nejakú osobnosť, alebo utvoriť a vyzdvihnúť inú. Viete, že jeden film má dnes do 500 miliónov divákov a že ho teda vidí šestina sveta? Šestina.. Šestina sveta hľadí v krátkom čase na ten istý dej, sleduje tie isté vášne, ten istý škandál, ten istý idol, tú istú neveru, zradu alebo zvrhlosť! Zmenou ceny kávy, cukru, či bavlny možno zničiť a pokoriť nejakú krajinu! Mali by sme dať aj my slovo mužom, ktorí vidia do jednotlivých vecí a vyznajú sa v nich. Mužom dneška! Nie odborníkom spred 30 rokov. Svet medzitým odbehol... Synovia sveta by nám mohli povedať, čomu sa venovať, koho vychovávať, kto je užitočnejší - či filmový režisér, alebo niekto, kto sa modlí, ale stará sa len o seba... Synovia sveta by nám vedeli povedať, čomu venovať pozornosť a peniaze Cirkvi! Staviame katedrály, ale nemáme peniaze na štúdium nadaných detí i na prostriedky, ktorými by sme mohli dostihnúť dnešné ľudstvo, nemáme peniaze... A pritom dobrý film, obsadený najlepšími hercami, by mohol osloviť 500 miliónov ľudí! Aj strhujúca kniha... Ak je dnes nevera zlom, ktoré siaha na korene života, čo je hoden národ, ktorého najlepšie náboženské sily sú zamerané iným smerom, než je šírenie a upevňovanie viery? Čomu sa venujú kňazi, čo robia rehoľníci a rehoľné sestry, čo vzdelaní laici? Nepracujú metódami spred sto rokov? Prispôsobili svoju činnosť potrebám dneška? Nestarajú sa len o telesne a duševne postihnutých, akoby duchovnú náboženskú núdzu nevideli? Ako málo priebojnej sily je však v nás všetkých, i v tých, ktorí nás majú viesť k získavaniu sveta! A predsa svätosť a priebojnosť nestoja proti sebe! Práve duchovný človek by mal vedieť i myslieť a objavovať nové cesty! Nezahrabme sa do malých vecí. Žite z Boha, žite z modlitby, ale potom sa navzájom raďte a pretvárajte svet! Majme odvahu a budeme pevní!“

  Sv. Mikuláš - nie mýtus, ale skutočnosť podľa tradície!

  V tieto dni spievame v našich chrámoch okrem iného aj pieseň: „O kto, kto Nikolaja ľubit?“ Kto z nás by ju nepoznal, keď rodičia nás ju naučili už ako malé deti. Každý rok zvučí z našich úst, pretože si modlitebne spomíname na svätého Mikuláša čudotvorca. Je známy v celom svete, ba dokonca aj turci - muslimovia si ho hlboko ctia, keďže chránia dodnes jeho hrobku z bieleho mramoru. Možno by ste sa ma teraz opýtali, v čom spočíva táto moc svätca, ktorou všetkých ľudí objíma?

  No až po dospievaní jeho cirkevnej piesne zisťujeme, že on svojim životom vo všetkej možnej plnosti pre človeka sa podobal svojmu zakladateľovi askézy a pokánia - Kristovi a plnil jeho prikázania.

  V Mineji sa o ňom môžeme dočítať čo všetko spravil, preto pripomeňme si v tento čas čo ho dostalo do duchovnej výšky. Od svojej mladosti až do hlbokej staroby sv. Mikuláš spravil veľa veľkých a slávnych zázrakov na zemi, ale aj na mori a tak pomáhal ľuďom, ktorý sa nachádzali v biede. Zachraňoval ich pred utopením a vynášal z morských hlbín na súš, schytil od pominuteľného nešťastia a priviedol napr. 3 dcéry späť domov, zbavoval väzenských pút (aj keď sám bol vo väzení a prežíval tam rôzne múky), chránil pred katovaním, prihováral sa za ľudí a chránil od smrti, pomohol liečiť mnohým všelijaké choroby, obohatil v úbohosti a chudobe aj toho posledného, ktorý trpel, kŕmil hladných a bol pripravený pomôcť každému v akejkoľvek potrebe, stále v pohotovosti zastúpiť a ukázať sa tam, kde bolo treba rýchlo prihovoriť sa a obhájiť biednych, aby ich zbavil tohto bremená. Práve za toto všetko vie o ňom celý svet. Nie je nutné veľa hovoriť o jeho zázrakoch, lebo v jeho akatiste sa modlíme takto: „ ...Dostojno jesť peti čudesa tvoja, blažene Nikolaje; niktože bo možet ja isčesti ašče by i mnogim jazyki imel i glagolaty voschotel no my divno Bogu, v tebe proslavľajuščemusja derzajem vospevati: Alliluia.“ Čo znamená, že Je dôstojné spievať o tvojich zázrakoch blažený Mikuláš, no nikto ich nedokáže vypovedať - vyčísliť aj keby niekto vedel a chcel rozprávať rôznymi jazykmi, no my divno Bohu v tebe presláveného opovažujeme sa spievať: Aleluja.

  Že si ho Cirkev vskutku už 1700 rokov cti, dokazuje to aj tým, že počas celého roka mu k jeho oslave zasvätila viacero dní. Tak napr. každý štvrtok v týždni sa my kresťania k nemu modlievame, aby súčasne s 12-timi apoštolmi v tento deň bol aj našim pomocníkom. Ďalej nielen v deň zosnutia 6-ho podľa starého štýlu 19-tého decembra pamiatku jeho oslavujeme, ale aj 9-ho podľa starého štýlu 22-ho mája, keď boli prenesené jeho nerozkladajúce telesné ostatky do mesta Bari v Taliansku. Pán Boh nám ich zanechal ako dôkaz, o ktorý sa nemôžeme sporiť, či naťahovať, lebo sväté a voňavé myro (olej), ktoré z jeho ostatkov vytekalo dlhé roky je jasným dôkazom o tom, že náš zemský život prežitý tu na zemi v Bohu nekončí, lebo duša človeka je nesmrteľná. A od týchto jeho ostatkov sa vyliečilo kvantum ľudí. Množstvo chrámov rástlo po modlitbách k svätcovi, každá Cirkev, každý dom si chránil ikonu svätca ako svätyňu, pretože ho mali a máme aj my za svojho ochrancu, ktorý je silný u Boha. Dodnes nám zostali známe jeho ikony ako: zarejská so životopisom, alebo ikona sv. Mikuláša ugrešského, ktorá sa zjavila veľkému kňazovi Dimitirijovi Donskému v Ugreši, v čase pochodu na Mamaja, ale poznáme aj mnohé ďalšie jeho ikony.

  Pravilo viry i obraz krotosti ... toto motto sv. Mikuláša z tropara viedlo k rozhodnutiu mnohých rodičov, nielen Teofana a Nonu, aby dali toto sväté meno svojim deťom, preto Pán Boh dopúšťa, aby aj oni podľa tohto mena v živote boli úspešnými. Podľa vzoru a po stopách svätca sa pústili napr. sv. Mikuláš Velimirovič (srbský), sv. starec Mikuláš Pskovskojezerský z ostrova Zalita pri Pskove, sv. arcibiskup Mikuláš Japonský, sv. Mikuláš Burazeri, ktorý žil v kelii na sv. hore Athos, sv. cár Mikuláš II., no toto meno dodnes nosia aj mnohí biskupi, kňazi, diakoni, laici i svetskí muži ba dokonca ženám Nikolkam začali dávať toto čestné meno Mikuláš.

  Že sv. Mikuláš je národu blízky dokazujú starší ľudia aj cez rozprávania o ňom v prísloviach i v takýchto prirovnaniach: „Niet lepšieho za nás ochrancu ako je Mikuláš, Popros Mikuláša a on povie Spasiteľovi, Ukradol zlodej na ceste - Mikuláš vezme“.

  Daj Boh, aby sme boli úspešnými pri dosahovaní vlastností svätého Mikuláša ako krotkosť, štedrosť, dobrota, viera v Boha i oddanosť Cirkvi a nesnažili sa deťom hovoriť a ukazovať zo západu „Santa Clausa“ , či „Deda mráza“, tzv. novodobých náhradníkov, lebo takých ukazujú deťom svetský rodičia a k svojim deťom lipnú len s darčekmi. No my učme deti v úcte k sv. Mikulášovi, ktorý ani s čertom nechodil, ako v dnešnej dobe Mikuláš po škôlkach, školách či uliciach, lebo sv. Mikuláš bol arcibiskup a bol anjel v ľudskom tele, preto zázraky tvoril podľa viery v Boha a nie, aby mu k tomu pomáhal či doprevádzal čert. „Darčekujme“ sa hlavne balíčkom, v ktorom nebude chýbať vzájomná láska.

  Nakoniec mojich zopár slov dovoľte zaželať Vám, keďže tento sviatok sa nachádza v čase filipovky, aby sv. Mikuláš, vo vašich modlitbách k nemu, nech Vám pomáha k tvorbe ešte viacej a lepších skutkov viery a milosrdenstva, aby pôstom a modlitbou pri dobrom zdraví a v rodinných kruhoch ste privítali narodenie Spasiteľa sveta.

  „O kto, kto Nikolaja l'ubit, O kto, kto Nikolaju slúžit, Tomu svjatyj Nikolaj na vsjakij čas pomahaj. Nikolaj, Nikolaj.“

  o. Peter Iľko

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!