č. 19 / 2012
17.9.-30.9.2012

  Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám

  Príbeh manželov (v mnohom podobný nášmu životu), ktorí žili v Paríži. Boli to veriaci ľudia, zbožne pristupovali ku sviatostiam. Hoci mali všetko, čo potrebovali, jedno im chýbalo. Chýbala im viera, ktorá by sa neprejavovala len v prijímaní sviatosti, ale viac v skutkoch lásky k druhým. Neďaleko od ich domu žila aj istá neveriaca žena, ktorá bola telesne postihnutá, takže sa mohla len veľmi ťažko pohybovať. Postoj týchto manželov bol asi taký, že je to Boží trest. Oni sa o ňu ináč nezaujímali.

  Keď sa začínalo sláviť Veľkonočné trojdnie, spoločne prišli do kostola. Na kazateľnicu vystúpil mladý kňaz a začal rozprávať o geste Ježiša Krista. Tento kňaz vo svojej homílii povedal aj takúto vetu: "Ak ťa týmto svojím ponížením nevyliečim z tvojej pýchy, nebudeš môcť byť so mnou." A práve ona hlboko vnikla do sŕdc veriacich manželov. Po svätej omši ostali ešte chvíľu v kostole. A v tichu sa im vytváral obraz ženy, ktorej sa oni stránili. Tu si začali uvedomovať svoju pýchu, ktorú doteraz nechcel i vidieť. Začali sa im vynárať výčitky: "Dal som vám príklad..., robte aj vy druhým tak, ako ja vám."

  A na tomto mieste vyrástla ich túžba žiť svoju vieru aj v praktickom živote. Už cestou domov si začali uvedomovať hodnotu pozdravu, či srdečného úsmevu. Od toho dňa sa ich život zmenil. Navštevovali ženu, ktorej sa snažili pomôcť a urobiť pre ňu tie najdôležitejšie veci.

  Svoju službu však nebrali ako nejakú vypočítavosť. Práve naopak. Ich služba bola preniknutá láskou a hlbokou pokorou. Lásku začali chápať ako hlavnú súčasť kresťanstva. V konkrétnych vzťahoch života manželov a postihnutej ženy sa prejavili aj slová Ježiša: "vy ste svetlo sveta." Skutočne, oni sa naozaj stali svetlom pre druhých. Ich život sa naplnil láskou, a ona láme všetky bariéry. Ich kresťanský postoj lásky prelomil bariéru, ktorá bola medzi nimi a ženou. Trpiaca žena vycítila z ich postoja, ž e ich spája niečo, čo ona nemá, čo ona tvrdo odmietala. Keď bola sama, častejšie na to myslela a vždy sa tešila na ďalšie stretnutie s nimi. Jedného dňa odvážila sa spýtať na Boha bližšie. Ani si neuvedomovala, že padli zábrany, ktoré jej nedovoľovali sa takto bližšie zamýšľať nad sebou a Bohom. Uverila. Už o dva roky neskôr pred Veľkou nocou, sa zmierila s Ježišom a prvýkrát ho prijala aj do svojho srdca. Sama o tom hovorí: "Bol to najkrajší deň v mojom živote, za ktorý vďačím týmto manželom. Oni mi ukázali zmysel života i utrpenia, ktorý spočíva v Ježišovi Kristovi." O niekoľko mesiacov si zavolala kňaza. Kňaz ju zaopatril a pripravil na odchod na druhý svet. Cítila svoj koniec. Ak bola donedávna sama, teraz už nie je - boli tu s ňou jej opatrovníci. So slzami v očiach posledný krát objala svojich drahých starostlivých manželov a už slabnúcim hlasom dodala: "Ďakujem vám za poznanie toho najkrajšieho, za poznanie Ježiša Krista." A tak vďaka ich láske a obetavosti, zmierená s Ježišom, ukončila svoj pozemský život.

  Gréckokatolícky spolok svätého Jozefa

  Spolok pre mužov prešovskej eparchie.

  Prečo patronát sv. Jozefa? Preto, lebo Jozef bol snúbencom Panny Márie a po celý čas, keď sa staral o ich rodinu, pôsobil ako dobrovoľník. Nikdy neopustil Máriu ani jej syna Ježiša, bol ich ochrancom a poskytoval im zázemie.

  Zriaďovateľ od vzniku a pôsobenia GSSJ očakáva, a to aj vďaka rozširovaniu úcty k sv. Jozefovi, Ochrancovi Cirkvi, a na jeho príhovor vzrast horlivosti vo viere u mužov, ich úprimné a zodpovedné zaangažovanie sa v živote archieparchie, ale aj domácej cirkvi, ktorou je kresťanská rodina, i v živote farnosti. Zároveň aj vzrast viery a duchovného života v celej Prešovskej archieparchii, aby sme čo najlepšie využili milosti, ktoré Boh štedro udeľuje Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, a tak čo najlepšie odpovedali na Božie dary, ktorých sa nám dostáva aj vďaka príhovoru blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM, Vasiľa Hopka a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku CSsR.


  Gréckokatolícky spolok svätého Jozefa (GSSJ) je verejné združenie zriadené prešovským arcibis-kupom a metropolitom, ktoré je v Cirkvi právnickou osobou v zmysle kán. 573 §1 CCEO.


  Poslanie a cieľ GSSJ


  Poslaním spolku je združovať dobrovoľníkov gréckokatolíckej archieparchie a jej podporovateľov, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne pracovať pre zviditeľnenie jej podujatí, zvlášť cirkevných pútí, napomáhať pri ich príprave, propagácii a konečnej realizácii.

  Spolok svoju činnosť vyvíja aj v oblasti duchovnej formácie svojich členov a to spoluúčasťou na živote cirkvi skrze modlitbu a dobré skutky, rozvíjaním úcty k sv. Jozefovi na základe jeho príkladného života a starostlivosti o Ježiša Krista a Presvätú Bohorodičku.


  Ciele a činnosti spolku sú:


 • združovanie veriacich v súlade s poslaním spolku
 • podporovanie verejného kultu, organizovanie cirkevných pútí, seminárov, konferencií, podávanie návrhov a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním a činnosťou spolku
 • spolupráca s partnermi - domácimi a zahraničnými v súlade s poslaním spolku
 • vyvíjanie činnosti vedúcej k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov a dotácií pre cirkevné organizácie.

 • Členstvo a členské


  Členom spolku môže byť muž, ktorý je otvorený pre potreby Cirkvi, má vek nad 16 rokov, snaží sa viesť usporiadaný kresťanský život, ktorý sa svojim podpisom do Knihy členov GSSJ zaviaže plniť povinnosti vyplývajúce z členstva.


  Členstvo v spolku zaniká:


 • smrťou
 • zrieknutím sa členstva na základe písomného oznámenia
 • vylúčením, vtedy ak člen:
 1. verejne zavrhol vieru, alebo verejne odpadol od spoločenstva s Katolíckou cirkvou, alebo je postihnutý väčšou exkomunikáciou v zmysle kán. 580 CCEO
 2. zanedbáva povinnosti člena
 3. je právoplatne odsúdený za trestný čin
 4. ohrozuje dobrú povesť združenia

  O vylúčení člena rozhoduje prešovský arcibiskup a metropolita.

  Práva a povinnosti člena

  Práva člena:


 • podieľať sa na tvorbe a realizácii aktivít a projektov spolku
 • zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov spolku
 • byť informovaný o zámeroch a aktivitách spolku
 • predkladať návrhy a námety, resp. sťažnosti na činnosť spolku a požadovať nápravu
 • zúčastňovať sa Valného zhromaždenia

 • Povinnosti člena:


 • Pracovať na svojej duchovnej formácii prostredníctvom:
 1. osobnej modlitby - rozumie sa tu pravidelná účasť na bohoslužbách, osobné modlitby doma aj v rámci rodiny a podobne. Členovia spolku v rámci jednotlivých farností sa raz do mesiaca, ak je to možné, stretnú na spoločnej modlitbe v chráme (Moleben k sv. Jozefovi, Korunka Božieho milosr-denstva). Jednotlivý člen spolku si uctí sv. Jozefa určenou modlitbou
 2. konaním skutkov lásky - byť otvorený a vnímavý pre potreby blížnych a ochotne pomôcť komukoľvek, kto to potrebuje. Vykonávať skutky telesného milosrdenstva
 3. dobrovoľnou aktivitou - starostlivosť o miestnu Gréckokatolícku cirkev, pomáhať pri príprave cirkevných podujatí a svedomité zachovávanie a zveľaďovanie svojho obradu. Šírenie stavovského poslania muža a otca v rodine
 4. zachovanie vlastnej identity - poznávať históriu a život Gréckokatolíckej cirkvi, spoznávať obrad a tradíciu a vlastnými podnetmi a nápadmi prispievať k životu cirkvi
 5. púť - vyvrcholením dobrovoľných aktivít bude každoročná púť mužov v Bazilike minor v Ľutine alebo na Hore Zvir v Litmanovej
 • dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení
 • dodržiavať štatút spolku
 • obhajovať záujmy spolku, kresťanské hodnoty a aktívne sa zapájať do činností spolku
 • snažiť sa konať vždy spravodlivo
 • podľa svojho najlepšieho svedomia, svojich možností a schopností pomáhať spolku
 • ochraňovať a zveľaďovať cirkevný majetok
 • pestovať východnú cirkevnú tradíciu.....
 • Láska sa prejavuje skutkami

  Ktosi mal sen. Vstúpil do obchodu, za pultom stal anjel. Čože predávate, pán anjel?" spýtal sa ho. "Všetko, čo si prajete!" znela odpoveď. Mládenec začal menovať: "Prial by som si, aby bol koniec vojnám, aby zmizla nezamestnanosť, aby prestal hlad v treťom svete, aby ľudia netrpeli podvýživou, aby sa všetkým dostalo lekárskej starostlivosti a ošetrenia, aby zmizli brlohy vo veľkých mestách v Južnej Amerike, aby sa ľudia nerozvádzali, aby deti neboli zabíjané než uvidia svetlo sveta, aby sa kresťania prestali a zjednotili sa... aby..."

  Tu mu anjel vošiel do reči: "Prepáčte, mladý pán, vy ste mi asi zle rozumel. My nepredávame hotové výrobky, ale iba plány. Urobiť si musí hotový výrobok každý sám."

  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!