č. 2 / 2013
14.1.-27.1.2013

  Milovať bez krajnosti všetkých

  Počas rokov útlaku a prenasledovania kresťanstva bolo zakázané akékoľvek zhromažďovanie v mene Ježiša Krista. Na vysokej škole bolo malé spoločenstvo, ktoré sa pravidelne schádzalo, aby sa tý čo boli v ňom spolu rozprávali, modlili prečítali si úryvok zo Svätého Písma a meditovali nad ním. Každé takéto stretnutie muselo byť tajné a ukryté. Preto sa schádzali vždy na inej izbe v internáte. Vedenie školy sa z patričných zdrojov dozvedelo o tomto hnutí na ich škole.

  Raz pri takomto stretnutí boli pristihnutí riaditeľom, ktorý im pohrozil vyhodením zo školy. Ale oni sa nedali zastrašiť. Schádzali sa opäť, hoci vo väčšej tajnosti.

  Raz ich na izbe mladej študentky Janky prichytili spolu s mladým kňazom. Museli odovzdať všetky knižky, biblie a písanky do ktorých si zapisovali poznámky a meditácie. Pred nimi ich riaditeľ trhal na kúsky a šľapal po nich nohami, ako by bol v záchvate šialenstva.

  Ihneď na druhý deň Janku vyhodili zo školy. Rozplakala sa, keď držala v rukách papier, papier v ktorom jej oznamovali rozhodnutie školy. A to už v tom roku mala byť promovaná. S kufrom v ruke a so slzami v očiach vchádzala do prázdneho kostola. Utiahla sa do kúta a ticho plakala. Čo na to povedia jej neveriaci rodičia? Oprela si hlavu o lavicu. Potom ju zodvihla a zrak jej padol na knihu v lavici pred ňou. Otvorila ju a začala čítať no pre slzy dobre nevidela. "Slová, ktoré som vám povedal sú Duch a život. Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá môj Otec. Vtedy ho mnohí jeho učeníci opustili. Pane kam by sme šli? Ty máš slová večného života."

  Zatvorila knihu a pozrela na bohostánok. Áno nik nepríde k Tebe Pane ak to nechce Tvoj Otec. Mnohí Ťa opustili, ale ja Pane sa Ťa nechcem vzdať, lebo som uverila, že Ty si Boží Syn.

  Roky preleteli, teraz už je zmena politického režimu. Zo študentky medicíny je teraz už rehoľná sestra. Pri jednej zo svojich služieb v nemocnici priviezli na jej izbu ľudské telo zdemolované po dopravnej nehode. Muž bol v bezvedomý. Mal vysoké horúčky a zápasilo so smrťou. Sestra Jana sa starala s láskou o tohto človeka až si to všimli aj pacienti aj personál. Na otázku či toho muža pozná, keď sa mu tak venuje sa iba usmiala. Keď muž zomrel, sestra Jana sa nevyhla otázke a priamo povedala: "To je ten muž, cez ktorého Boh tak zázračne zasiahol do môjho života. On bol totiž vtedy, keď som študovala riaditeľom na internátu na vysokej škole.

  Východné náboženské hľadisko

  Východné náboženské hľadisko je tak univerzálne vo svojej podstate, ako náboženské hľadisko západnej cirkvi. Ale to nejaví ochotu spájať uvedené hľadisko s výtvormi ľudskej organizácie, práva, poriadku a jednotnosti. Ak smerujeme skôr k zvýrazneniu tajomstva cirkvi, ako jej pozemskej podoby, menej sa to dotýka disciplinárnych a administratívnych aspektov jej života. Cirkev sa charakterizuje nie natoľko, ako viditeľné spoločenstvo na čele s Kristom, ale skôr ako jeho zjavenie, príchod večnosti do časnosti, odhalenie Božieho života cez zbožštenú transformáciu ľudskej podstaty do Kristovho kultu a jeho sviatosti. Život v cirkvi je vyslovený termínmi: sláva, svetlo, videnie, jednota, premenenie. Menej známy je právnický slovník moci, poriadku, práva, spravodlivosti, trestu.

  Náboženské postoje Východu a Západu

  Náboženské postoje veriacich na Východe a Západe sú v súlade s ich nazeraním na cirkev. Na Západe prevláda tendencia klásť dôraz na morálne aspekty sviatostného a duchovného života, silu, prijatú ako pomoc pri ich putovaní k večnej blaženosti. Na milosť sa pozerá ako na základ pre záslužnú činnosť, ktorá v človeku obnovuje schopnosť zdravej a prospešnej práce.

  Naopak na Východe sa pozerá na človeka skôr ako na nedokonalú napodobneninu Boha, ktorý udeľuje odpúšťanie. Jeho život (človeka) v Kristovi je postupnou premenou do podoby Boha. Menej sa tu hovorí o zásluhách, uspokojení, blaženosti, ale skôr sa hovorí o zbožštení, premene človeka do Božieho obrazu.

  Východný obrad má bližšie k ľuďom

  Veriaci na Východe nie je znepokojený skutočnosťou, že jeho obrady sú menej rozšírené ako ostatné. Jeho kult je pre neho zmysluplný, pretože je dôverne jeho, nie preto, že je takisto váš. Je to náboženstvo, jeho kult, ktorý je nerozlučne spojený s históriou a životom svojho národa, oslavuje Boha jazykom, ktorý je výplodom jeho vlastnej kultúry, s liturgiou, ktorá si uchovala nielen vernosť, ale ja zmysle národnej jednoty ich predkov počas pochmúrnych dní útlaku - a o toto tu ide. Veriaceho na Východe neprekvapuje to, čo si myslia nezávisle od seba Taliani a Íri. Je to presne to, čo by mohol očakávať.

  Táto dôverná jednota náboženstva, národa, kultúry pravda nezostáva bez nebezpečenstva. Ale práve toto vštepilo východným kresťanom hlboký zmysel pre zodpovednosť za cirkev. Voľba patriarchu vyvoláva veľmi živý záujem širokej verejnosti, nesprávne vysluhovanie liturgie jeho kňazom neprejde bez mlčania. Jeho prístup k biskupovi alebo patriarchovi je pozoruhodne ľahostajný a súdne dvory na Strednom Východe boli vždy plné laikov, roľníkov a obchodníkov, ako aj hodnostárov, ktorí prišli žiadať o priazeň, vysloviť protest alebo vyjadriť blahoželanie k sviatku. Mnohí z týchto laikov sa stanú klerikmi s nižšími sväteniami alebo dokonca diakonmi. Kantori alebo subdiakoni, vysvätení v mladom veku, pokračovali vo svojej liturgickej službe vo farnosti po celý život. V nedeľu ráno v sýrskych alebo chaldejských chrámoch v Iraku je celkom bežným javom, že hŕstka laikov zanecháva svoje rodiny pri vstupe do chrámu a vchádza do sakristie chrámu, aby sa vzápätí zjavili v rúchach svojho svätenia a s nefalšovaným zanietením zo srdca spievali obradné spevy svätej liturgie.

  Mohli by sme uvádzať množstvo ďalších príkladov ducha Východu, ale najlepší spôsob, ako vystihnúť živého ducha cirkvi je cez jej liturgiu. To osobitne platí pre Východ, kde dôverná jednota obradu, náboženskej kultúry a ľudskej zbožnosti chránila prvopočiatočnú sústredenosť na liturgiu v náboženskom živote kresťanského spoločenstva. Súčasné húževnaté úsilie na Západe, znova a znova smerujúce k utvoreniu spojnice medzi zbožnosťou a modlitbou v cirkvi osvetľuje ľahkosť, s akou kresťan Východu orientuje svoj duchovný život v rámci svojej liturgickej modlitby. Pre neho liturgia neznamená len jednu z rozličných duchovných povinností. Je to ústredný jav kresťanského spoločenstva, akýsi zvrchovaný výraz jeho života v Bohu. Cieľom zjavenia Božej spásy je predstaviť človeka schopného žiť v Bohu a liturgia predstavuje privilegované zázemie na túto činnosť. Je to miesto pre zbožnosť, na ktorom je človek vovedený do Božieho života účasťou na tajomstve spásy.

  Toto patristické poznanie kresťanského života ako predovšetkým sviatostného, blahodarného stretnutia sa s osláveným Kristom v účasti na Kristovom tajomstve, ktorým je liturgia, je spoločná tak pre Východ, ako aj pre Západ. Ale východné cirkvi ho uchovávali ako živú silu, a to spôsobom, ktorý je im príznačný. Oslobodený od výstrelkov západnej intelektuálnej a náboženskej histórie - renesancie, reformácie, osvietenstva - , Východ si podržal jedinečnú lojalitu voči duchovným otcom, ktorých živý duch ešte dnes oživuje ducha zbožnosti na Východe. A to sa dosiahlo práve napriek duchovnej výchove tejto liturgie, napriek hmatateľnému katechizmu duchovnej ekonómie, ktorá Východ silno udržiavala v kresťanstve počas dlhých stáročí mongolskej a tureckej nadvlády.

  Nikto z tých, čo majú úctu ku katolicizmu Východu, nemôže zapochybovať o zmysle pre mimoriadny vplyv, ktorý mal opakujúci sa cyklus jeho liturgie na ľudskú zbožnosť. A nikto, kto prestál dlhé hodiny v preplnenom chráme večer na Veľkú sobotu, neočakával Vzkriesenie Pána nadarmo. Kým telo Vykupiteľa spočíva v hrobe v strede chrámovej lode, liturgické spodobenie pomocou žalmov a proroctiev nášho prechodu zo smrti do života prechádza do okamihu vzkriesenia, keď v chráme znova ožiarenom stovkami blikajúcich sviečok zaznieva zvolanie kňaza "Christos voskrese !" a svet, ktorý ožíva radosťou z vyslobodenia z otroctva hriechu a smrti, plesá: "Voistinu voskrese!" Každý, kto to prežil, nevyhnutne si musí uvedomiť, že pre kresťana Východu je evanjelium neoddeliteľne späté s liturgickým cyklom sviatkov a pôstov, ktoré sa týždeň po týždni striedajú v jeho farskom chráme.

  Obrazy predkov hľadia

  Táto udalosť sa stala v starovekom Ríme. Istý mladík zo starobylého rodu chcel si vziať za ženu pannu zo seberovného stavu. Raz sa stretli osamote a on sa ju snažil zviesť. Keďže boli v izbe, kde zo stien hľadeli portréty predkov, deva pozrela na obraz nedávno zomrelej matky a takto odpovedala mladíkovi: "Ako by som mohla pred tvárou svojej matky niečo také urobiť?" Mladík si uctil jej cnosť a charakter. Ak obraz zemskej smrteľnej matky môže spôsobiť takú výstrahu, čo máme o vplyve obrazu Matky Božej povedať? Katolícka rodina má mať taký obraz na čestnom mieste. Uchovávajme obraz Matky Božej a hriech nebude mať prístup cez prahy našich domovov.

  „Spôsob, ako sa stať skutočne dobrými a svätými už tu na zemi, spočíva v prijímaní všetkého, akoby to pochádzalo priamo z Božích rúk. Mýlia sa tí, čo vidia v druhých kresťanoch, vo svojich bratoch nepriateľov a len tých zlých. Ježiš Kristus to tak nerobil ani v deň svojho utrpenia.” Sv. Ján Mária Vianney.

  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!