č. 10 / 2013
13.5.-26.5.2013

  Vážiť si čo máme a využiť dary

  My ľudia akoby sme mali prevrátené hodnoty. Radujeme sa, keď má iný škodu a závidíme, keď má niekto radosť a úžitok. Sociálne slabšej rodine pribudol ďalší obyvateľ. Matka v srdci plesala, keď sa dieťa narodilo a bolo zdravé, ale pri tom aj zaplakala, že ďalší človek sa prišiel na zem trápiť. Veru aj zaváhala, keď jej lekár povedal či si ho ponechá, alebo ho odsúdi na smrť ešte skôr ako uzrie svetlo sveta. No materinský cit bol silnejší. "Bože" povzdychla si: "Keď si ho už požehnal tak ho aspoň prijmi za svoje dieťa a požehnávaj ho." Bolo že to radosti doma, keď prišla matka z nemocnice. Päť malých detských hlávok sa skláňalo nad kolískou, kde spala šiesta nevinná ako anjel. Matka aj trochu smutná si povzdychla: "Veď keby sme im mohli dať aspoň to čo potrebujú." Otec objal ženu: "Neboj sa,veď sa Pán Boh postará On nedá zahynúť. Dopustí, ale neopustí. Veď si len spomeň ako Alžbeta túžila po dieťati, ako prosila Boha, aby jej požehnal dieťatko. A vidíš aká bola nešťastná, keď už bola stará a Boh, ako by nepočul jej prosby. A my nariekame, že nás Boh požehnal krásnym, zdravým dieťatkom? Ale potom musíš aj vedieť čo sa v Evanjeliu píše ďalej, že všetci známi a susedia sa radovali spolu s nimi, keď sa narodil Ján. A naši susedia? Pohŕdavo a posmešne sa pozerajú, vysmievajú a provokačne odvracajú zrak od nás, ako by sme ani ľudia neboli. Ba pani suseda v obchode povedala, že keď nevieme sa kontrolovať, aby sme spávali ja v dome a ty v maštali. Vieš to mi je veľmi ľúto, že nechápu Boha ako Nebeského Otca, ale že si ho predstavujú ako nejakého trasúceho sa starčeka o paličke. Nezúfaj, veď Boh nie je náhlivý, ale pamätlivý. Uvidíš, že nám pomôže." Susedia boli skutočne dobre finančne situovaní. Luxusná vila s bazénom v záhrade a anglickým parkom okolo bolo ich kráľovstvo. Mali jednu dcéru, super - modernú dámu. Peknú ale chladnú ako kameň. Nikdy ani si len nepovšimla kto vedľa nich žije a akých majú susedov. Víkend čo víkend sa po záhrade ozýval smiech ľudí, ktorých pozývali na malé rodinné oslavy. O niekoľko rokov neskôr, keď bola susedova dcéra promovaná za právničku bolo hluku a vresku od hudby i tanca po záhrade. Do rána pili, zabávali sa a oslavovali. Bohatí rodičia kúpili dcére zahraničné športové auto. Keď už bola zábava u konca, dcéra v najlepšej nálade nastúpila do auta, že ukáže svojím spolužiakom ako ona vie šikovne riadiť auto. Keď odišla za prvou zákrutou bolo počuť škripot bŕzd a silný plechový náraz. Keď dobehli k nej a vybrali ju z auta bola už mŕtva. Ani veľkolepý pohreb ani kytice kvetov, ani najúprimnejšie sústrastné telegramy, nezmiernili bolesť a túžbu ju vrátiť. Dnes je tomu už 10 rokov a najšťastnejšími chvíľami pre starých manželov súdni, keď prídu deti susedov a zaplnia dom a záhradu detským smiechom a hrou.

  Pane Ježišu, nauč nás prijímať všetkých ľudí ako bratov a sestry, a daj aby sme si uvedomovali, že sme deťmi Nebeského Otca, a že patríme iba Jemu.

  Dary Svätého Ducha

  Dary Ducha Svätého sú zaznamenané už u proroka Izaiáša, keď vo svojom proroctve oznamuje, že Mesiáš - Boží Syn bude nimi vystrojený. Hovorí nasledovné: „A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a nábožnosti a duch bázne pred Pánom.“ (Iz 11,2-3) Z uvedeného textu poznávame náuku Cirkvi o siedmich daroch Ducha Svätého, pričom vieme aj to, že číslo sedem v biblickom chápaní znamená plnosť. Ak chceme hovoriť o siedmich daroch, určite tým nie je povedané, že Boží Duch ich dáva len sedem. Boží Duch je plnosť - plnosť života, a preto jeho obdarenie má rôzne prejavy, rôzne iné dary, ktoré veriaci človek môže v sebe spoznávať a zužitkovávať pre svoj pozemský i večný život. Tým sa v ňom udomácňuje Božie kráľovstvo, do ktorého, dúfam, sa všetci chystáme.

  Skutočnosť pôsobenia Božieho Ducha nám vzácne približuje prorok Ezechiel (37, 1-14), keď vidí situáciu Izraela ako pole, na ktorom sú roztrúsené ľudské kosti. Po výzve, aby prorokoval, s prísľubom, že Boh vloží do nich ducha a ožijú, kosti sa začali približovať na miesta, kde patrili. Po ďalšom prorokovaní a závane Ducha, sa kostry obalili šľachami, mäsom, kožou a pri poslednom závane Ducha bytosti ožili. Prorok nevidel Ducha Božieho, ale videl dôsledky jeho pôsobenia. My tiež nevidíme vietor, ale môžeme vidieť listy na strome, ktoré sa pohybujú pod jeho vplyvom. Podobne Božieho Ducha môžeme spoznávať v daroch kresťana. Človek preniknutý Duchom sa stáva živou bytosťou nielen z hľadiska prirodzeného, ale predovšetkým nadprirodzeného. Osobitne obdarený darmi Ducha sa kresťan dostáva do väčšej podobnosti s Ježišom. Možno povedať, že dary Ducha sú životom Krista.

  Pán Ježiš pri vstupe do vôd Jordánu kde Ján krstil, napĺňa proroctvo Izaiášovo. Spočinul na ňom Duch Pánov a proroctvo sa stáva skutočnosťou. Následne naplnený Duchom odchádza na púšť, aby sa v pôste a odriekaní pripravoval na svoje verejné účinkovanie.

  Ján Krstiteľ o Ježišovi povie, že „On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ (Mt 3,11) Z toho vyplýva, že Ježiš naplnený a vedený Božím Duchom do ďalšieho účinkovania, nás zároveň pripravuje na prijatie Svätého Ducha. Kresťan, ktorý úprimne nasleduje Ježiša Krista má nádej, ba až istotu, že v Kristovi sa ho Duch Svätý bude môcť ujať v plnosti a v plnosti ho aj obdariť. Dary Ducha sa nezískavajú len štúdiom, prípadne askézou, ale predovšetkým otvorenosťou voči Duchu Svätému. Ide tu viac o dôveru, než o úsilie. Deje sa tak vo chvíľach osobnej modlitby, v čase účasti na slávení Eucharistie alebo v blízkosti Najsvätejšej Sviatosti, či v modliacom sa spoločenstve. Naznačené príležitosti, kde sa veriaci človek stretáva s Kristom, čiastočne odkrývajú bohatú pestrosť jeho mystickej prítomnosti medzi nami. Z bohatstva sviatostných milostí, kde sa nás Ježiš osobitne dotýka darmi Ducha, vyniká sviatosť birmovania.


  Dar múdrosti:


  Dar múdrosti ako i ďalšie, nie sú len akousi dekoráciou pobirmovaných kresťanov. Pri každom z darov sa nemožno zastaviť bez toho, aby sme si nevšimli, že každý z nich je vlastne viazaný na prítomnosť Ducha Svätého. Dar Ducha Svätého bez Ducha Svätého neexistuje. Pokiaľ máme vymenovať sedem darov Ducha Svätého podľa katechizmu, tak k odpovedi bude stačiť: „múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť, bázeň Božia“. Nebude to však stačiť k prijatiu a užívaniu týchto darov. Lebo Boh nedáva len múdrosť či rozum, ale dáva ´Ducha múdrosti´, ´Ducha sily´, ´Ducha nábožnosti´… Znovu vidíme, že ide predovšetkým o osobu Ducha Svätého. Až jeho prítomnosť a pôsobenie nás môže urobiť múdrymi či rozumnými. Povedzme si teda najprv, čo je múdrosť a potom i dar Ducha múdrosti. V náuke o tomto dare by sme mohli čítať, že nás uschopňuje k poznávaniu zmyslu a cieľa nášho života, že tento dar usporadúva vzťah stvorenia k Stvoriteľovi. Definícia o čnosti múdrosti zas hovorí, že človek si skrze ňu vyberá a volí správne prostriedky, ktoré ho dovedú k cieľu, a ten cieľ pre nás je večné Božie kráľovstvo.

  Zaiste, v našom živote múdrosť Božiu veľmi potrebujeme. Práve preto, že je veľa iných „múdrostí“, múdrostí sveta, ktoré nás natoľko ovplyvňujú, že niekedy sa môžeme pomýliť. A práve preto, aby sme sa nemýlili a neodkláňali od cieľa ku ktorému smerujeme, k Bohu, tak nutne potrebujeme dar múdrosti. Vieme, že múdrosť Božia, múdrosť Ducha Svätého v živote človeka, na prvom mieste pomáha lepšie vidieť a vnímať Božiu prítomnosť. Ide tu o hlbokú vnútornú skúsenosť s Bohom, v ktorej spoznávame Božie pravdy i Božie úmysly. Vďaka daru múdrosti máme možnosť čítať Božie stopy v stvorenom svete, v stvorenej prírode. Ľudia bez tohto daru, hoci žijú v tak nádherne stvorenom svete, Boha v ňom nevnímajú. Naopak, človek, v ktorom sa Boží Duch mohol viac udomácniť, vie aj v detailoch vyčítať Božie stopy, Božiu prítomnosť.

  Pokračovanie v ďalšom čísle

  Modlitba k Svätému Duchu

  SL. Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

  CSL. Carju nebesnyj, Utišiteľu duše istinny, iže vezdi syj, i vsja ispolňajaj, Sokrovišče Blahych, i žizni Podateľu, prijdi i vselisja v ny, i očisti ny ot vsjakyja skverny, i spasi Blaže dušy našja.

  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!