č. 1 / 2016
4.1.-.17.1.2016

  Akými nás chce mať Boh v novom roku?

  Láskavých - „Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ (Ef 4, 32).

  Aktívnych - „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jak 1, 22).

  Milosrdných - „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36).

  Vydávajúcich svedectvo - „Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“ (1 Pt 3, 15).

  Silných - „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci“ (Ef 6, 10).

  Prinášajúcich ovocie - „Aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha“ (Kol 1, 10).

  Obnovených - „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).

  Príkladných - „Ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote“ (1 Tim 4, 12).

  Svätých - „Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní“ (1 Pt 1, 15).

  Horlivých - „Buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi“ (1 Kor 15, 58).

  Bdelých - „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete“ (Mt 24, 44).

  Akými nás chce mať Boh v novom roku?


  Jeden starý farár vyslovil takéto novoročné prianie:

  Prial si nové zvony, ktoré by všetkým farníkom zneli tak do uší, aby ich nemohli prepočuť, keď ich v nedeľu zvolávajú do chrámu. Prial si nové auto, ktoré by pozvážalo do chrámu všetkých starcov a starenky, ktorý bolia nohy. Potom si prial kufor plný okuliarov, ktoré by mohol dať všetkým, ktorí sú slepí k potrebám druhých. Ďalej bedňu lepiacich pások, ktoré by zalepili ústa všetkým, ktorí radi klamú a ohovárajú. Tiež si prial chladničku, ktorá by schladila všetky horúce a zlostné hlavy. A napokon si prial röntgen, v ktorom by videl svoje vlastné chyby a ostal pokorný a trpezlivý k chybám svojich ovečiek.

  Drahokam života

  Dvaja priatelia sa po dlhom odlúčení znova stretli. Jeden z nich sa stal bohatým, druhý ostal chudobný. Ten deň strávili spolu. Spolu jedli a spomínali na spoločne prežité chvíle. Potom chudobný zaspal. Bohatý priateľ, skôr než odišiel, plný súcitu s jeho chudobou, opatrne mu vložil do vrecka diamant obrovskej hodnoty.

  Keď sa potom chudobný priateľ zobudil, ten „poklad“ vo vrecku nenašiel a pokračoval vo svojom zvyčajnom živote. Po roku sa zhodou okolností priatelia opäť zišli. „Povedz mi, prečo si stále chudobný,“ spýtal sa bohatý priateľ, keď videl, že ešte stále žije v biede, „či si nenašiel poklad, ktorý som ti vložil do vrecka?“

  Nepodobáme sa niekedy tomuto chudobnému priateľovi, ktorý nespozoroval, že je obdarovaný? Koľko Božích darov nevšímavo míňame a pritom nariekame nad svojím ťažkým životom?

  Evanjelium upozorňuje na ten najväčší Boží dar, ktorý nám bol daný. Je ním sám Ježiš Kristus, Boží Syn. Chce vstúpiť do nášho života, chce v nás prebývať, aby nás osvietil svojou pravdou, aby nás nasýtil svojim slovom, aby uľavil všetkým, ktorí sú zhrbení pod ťarchou rôznych ťažkostí.

  Čo nám bráni prijať tento veľký dar? Nevieme ako? Nuž spýtajme sa na radu vysvätených služobníkov Cirkvi. Poprosme o pomoc svojich duchovných vodcov a poslušne nasledujme vedenie Cirkvi, ktorá nás ako starostlivá matka vedie k prijatiu tohto daru.

  Nuž, ak si dáme na začiatku tohto nového roka predsavzatie žiť svoj život v Ježišovom mene a toto predsavzatie naplníme každým novým dňom, potom rozhodne povedieme svoj život k novej a lepšej kvalite. Nech nás v tomto úsilí sprevádzajú slová sv. Petra: „Lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12)

  Najväčšou bariérou pre začatie nového je hriech. Hriech ničí a usmrcuje. Pozrime sa do svojej minulosti a skúmajme, koľko našich vzťahov „zomrelo“ pre hriech. Koľko našich priateľstiev odumrelo, len preto, že sme do nich pustilo zlo? Koľkokrát odumrela naša náklonnosť voči druhým, len preto, že sme dovolili závisti, aby vypustila svoj jed? Koľko takýchto „úmrtí“ sa skrýva v našej minulosti?

  Ježiš Kristus je darca nového života. „Kajajte sa a verte evanjeliu.“(Mk 1, 15) Táto výzva sv. Jána Krstiteľa nám dáva návod, ako pozvať Darcu života do nášho srdca. On má moc vzkriesiť odumreté vzťahy, priateľstvá... Bolo by úžasné, keby práve toto tvorilo náplň našich novoročných predsavzatí. Skrze pokánie dovoliť Bohu, aby vzkriesil to, čo odumrelo pre náš hriech.


  Podmienky pre získanie úplných odpustkov pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva pre pútnikov sú nasledovné:

  Čo sú odpustky? Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1471).


  I. Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony:

  1. Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v Ríme, na katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických chrámoch.

  2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.

  3. Byť na slávení svätej liturgie a prijať Najsvätejšiu eucharistiu. Svätá liturgia nech je spojená s reflexiou (homília, príhovor) nad milosrdenstvom.

  4. Pomodliť sa Vyznanie viery - Verím v Boha.

  5. Pomodliť sa (Otče náš, Raduj sa, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta.


  II. Aj chorí, starí a opustení, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova, môžu získať odpustky a to tým, že:

  1. Svoje utrpenie (choroba, akékoľvek utrpenie, samota atď.), ktoré je pre nich skúškou, budú prežívať s vierou a s radostnou nádejou vo vzkriesenom Pánovi.

  2. Príjmu Najsvätejšiu eucharistiu.

  3. Budú účastní slávenia svätej liturgie, alebo spoločnej modlitby (napr. ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, liturgia hodín atď.), a to aj v prípade, že to bude pre nich možné len cez masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, internet).


  III. Všetci veriaci môžu dosiahnuť odpustky mimoriadneho Svätého roka, ak budú konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Odpustky môže získať veriaci, keď sám vykoná jeden, alebo viac skutkov telesného, či duchovného milosrdenstva.


  V Prešovskej archieparchii je určených týchto sedem chrámov: Katedrálny chrám v Prešove, Bazilika minor v Ľutine, Chrám na hore Zvir v Litmanovej, Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade, Chrám Božej múdrosti vo Svidníku, Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky v Humennom a Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Krásnom Brode.

  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!