č. 9 / 2016
25.4.-.8.5.2016

  My sa vznášame na hladine

  Mocný kráľ povedal raz starému kňazovi: „Hovoríš, že človek, ktorý sto rokov páchal zlo pred smrťou poprosí Boha o odpustenie, sa znova narodí v nebi. Ale ak niekto spácha iba jeden zločin a neoľutuje ho, skončí v pekle. Je to spravodlivé? Sto zločinov je ľahších ako jeden?“¨

  Starý kňaz na to kráľovi povedal: „Keď vezmem takýto malý kamienok a položím ho na hladinu jazera, potopí sa, alebo ostane na hladine?“

  „Potopí sa,“ povedal kráľ.

  „A keď zoberiem sto veľkých kameňov a vložím ich do člna a postrčím ho do stredu jazera, potopia sa, alebo ostanú na hladine?“

  „Ostanú na hladine.“

  „Tak teda sto kameňov s člnom je ľahších ako jeden kamienok?“

  Kráľ nevedel, čo má na to povedať. A tak mu to starý kňaz vysvetlil: „Kráľ, tak je to aj s ľuďmi. Človek , aj keď mnoho zhreší, a spolieha sa na Boha, nespadne do pekla. Kým človek, ktorý sa prehreší čo len jeden raz a neprosí o Božie milosrdenstvo, bude zatratený.“

  Ježiš Ťa nikdy neopustí ...

  Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku. (Ž 37,23-24)

  Keď sa cítiš opustený, spomeň si na mňa v Getsemanskej záhrade a vedz, že JA som s tebou...

  Keď padáš a nemáš síl vstať, spomeň si na moje pády a vedz, že JA ti pomôžem vstať...

  Keď sa topíš v mori problémov, vedz, že Ja kráčam po vode a vytiahnem Ťa z nich...

  Keď ťa kríž tlačí k zemi, vedz, že JA ho nesiem s tebou a posilňujem ťa...

  Keď sa ti zdá, že tvoj život nemá zmysel, vedz, že JA mám s tebou plán a potrebujem ťa...

  Keď ťa znepokojujú starosti, zver ich mne a dôveruj mi, nezabúdaj, že JA ti rozumiem a som všemohúci...

  Keď ťa trápia tvoje chyby, zver ich môjmu milosrdenstvu a vedz, že JA ti pomôžem zvíťaziť nad nimi...

  Keď sa ti zdá, že ťa nik nemiluje, priviň sa k môjmu Srdcu a vedz, že JA ťa veľmi milujem...

  Didaché - Učenie dvanástich apoštolov národom

  I. Sú dve cesty, jedna života a jedna smrti. Medzi týmito dvoma cestami je veľký rozdiel.
  2. Cesta života je táto: Poprvé: miluj Boha Stvoriteľa, a podruhé svojho blížneho ako seba samého. Všetko to, čo nechceš, aby sa stalo tebe, ani ty nerob iným.
  3. A takýto je význam týchto slov: Dobrorečte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za svojich nepriateľov, postite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Veď aká to zásluha , ak milujete tých, čo vás milujú? Vari tak nerobia i pohania? Vy však milujte tých, ktorí vás nenávidia a nebudete mať nepriateľov.
  4. Zdržiavaj sa svojich hriešnych a telesných žiadostí. Ak ťa niekto udrie na po pravom líci , nastav mu aj druhé a budeš dokonalý. Ak ťa niekto núti ísť jednu míľu, choď s ním dve. Ak ti niekto berie vrchný odev, daj mu aj spodný. Ak ti niekto vezme niečo tvoje, nežiadaj to späť. Lebo aj tak nič nezmôžeš.
  5. Každému, čo ťa prosí, daj a nežiadaj to späť. Lebo Otec chce, aby sa z jeho vlastných darov dostalo každému. Blažený, kto obdarúva podľa tohoto prikázania, lebo je bez viny. Beda tomu, kto berie. Ak však niekto berie, pretože je v núdzi, tak je bez viny. Ale ak nie je v núdzi, bude skladať účet za to, prečo zobral a načo to zobral. Keď bude potom vhodený do väzenia, bude posúdený podľa toho, čo spáchal a „nevyjde odtiaľ, kým nezaplatí do posledného haliera.“
  6. Veď i pre toto je povedané: „Nech sa tvoja almužna potí v tvojich rukách, kým nespoznáš, komu ju dávaš.“

  II. Druhé prikázanie učenia:
  2. Nezabiješ, nescudzoložíš, nezneuctíš dieťa, nezosmilníš, nepokradneš, nebudeš čarovať, nebuseš traviť, neodvrhneš dieťa potratením, ani novorodenca neusmrtíš,
  3. nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Nebudeš krivo prisahať, nebudeš lživo svedčiť, nebudeš osočovať ani navádzať na zlé.
  4. Nebudeš dvojtvárny ani dvojznačný v slovách, lebo dvojznačné reči sú osídlom smrti.
  5. Tvoje slovo nech nie je lživé, ani prázdne, ale nech sa naplní skutkom.
  6. Nebuď sebecký, ani zlodej, ani pokrytec, ani zlomyseľný, ani pyšný. Neprechovávaj voči svojmu blížnemu žiaden zlý úmysel.
  7. Nebudeš nenávidieť žiadneho človeka, ale radšej ho napomeň, modli sa zaňho a miluj ho viac ako seba samého.

  III. Dieťa moje, utekaj od každého zla i všetkého, čo sa naň ponáša.
  2. Nebuď hnevlivý, lebo hnev vedie k vraždeniu. Ani nebuď závistlivý, hádavý, ani prchký. Toto všetko totiž vedie k vraždeniu.
  3. Dieťa moje, nebuď zmyselný, lebo zmyselnosť vedie ku smilstvu, ani nebuď oplzlý a chráň sa žiadostivého pohľadu, lebo z tohoto všetkého pochádzajú cudzoložstvá.
  4. Dieťa moje, neoddaj sa veštectvu, lebo veštectvo vedie k modloslužbe, ani zaklínaniu, ani astrológii, ani čarovaniu. Ani na to nechci pozerať (ani to počúvať), lebo z toho všetkého pochádza modloslužba.
  5. Dieťa moje, nebuď luhárom, lebo klamstvo vedie ku krádeži. Ani ziskuchtivcom ani chvastúňom, lebo z toho všetkého pochádzajú krádeže.
  6. Dieťa moje, nereptaj, lebo to vedie k rúhaniu. Nebuď spupný ani zlomyseľný, lebo z tohoto všetkého pochádzajú rúhania.
  7. Buď však tichý, lebo „tichí budú dedičmi zeme.“
  8. Buď trpezlivý, milosrdný, dobromyseľný, pokojný, dobrotivý a maj vždy bázeň pred slovami, ktoré si vypočul.
  9. Nevyvyšuj sa a ani nedávaj svojej duši prílišnú sebavedomosť. Nespolčuj svoju dušu pyšnými, ale pridaj sa k spravodlivým a pokorným.
  10. Věci, čo sa ti prihodia, prijmi ako dobré vo vedomí, že nič sa nestane bez Boha.

  IV. Dieťa moje, na toho, kto ti zvestuje Božie slovo, pamätaj dňom i nocou. Maj ho v úcte, ako Pána, lebo kde sa hovorí o Pánových veciach, tam je aj sám Pán.
  2. Každodenne vyhľadávaj sväté osoby, aby si sa našiel pokoj v ich slovách.
  3. Nevytváraj rozdelenia, ale zmieruj pohádaných. Súď spravodlivo, nehľaď na osobu, keď karháš za prečin.
  4. Nepochybuj, či sa to stane alebo nie.
  5. Nebuď tým, čo vystiera ruku, aby prijímal, ale sťahuje ju, ak treba dávať.
  6. Ak máš niečo z (práce) svojich rúk, daj to ako výkupné za svoje hriechy.
  7. Neotáľaj pri dávaní, ani nebuď namrzený, keď dávaš. Lebo budeš poznať, aký dobrý je ten, čo ťa odmení.
  8. Neodvracaj sa od núdzneho, ale o všetko sa deľ so svojim bratom a nehovor, že je to tvoje vlastné, lebo ak ste spoločníkmi v nesmrteľných veciach, o čo viac v pominuteľných.
  9. Neodťahuj ruku od svojho syna alebo svojej dcéry, ale uč ich od mladosti bázni pred Bohom.
  10. Neprikazuj svojmu sluhovi alebo slúžke, ktorí majú nádej v tom istom Bohu, keď si roztrpčený, aby nestratili bázeň pred Bohom, ktorý je nad oboma. Veď on neprichádza povolávať podľa výzoru, ale k tým, ktorých Duch pripravil.
  11. Sluhovia, vy sa však v pokore a bázni podriaďte svojim pánom ako Božiemu obrazu.
  12. Maj v nenávisti každé pokrytectvo a všetko, čo sa nepáči Pánovi.
  13. Nikdy neopusť Pánove prikázania, ale chráň to, čo si prijal, nič nepridávaj, ani neuberaj.
  14. V cirkvi vyznávaj svoje priestupky a nepristupuj k svojej modlitbe s nečistým svedomím. Toto je cesta života.

  V. Cesta smrti je zasa takáto: Predovšetkým je zlá a plná prekliatia: Vraždy, cudzoložstvo, zlé žiadosti, smilstvá, krádeže a modloslužby, mágia a veštectvo, lúpeže, krivé svedectvá, pokrytectvo, pretvárka, lesť, nadutosť, zlomyseľnosť, samoľúbosť, ziskuchtivosť, oplzlosti, žiarlivosť, bezočivosť, pýcha, vystatovanie, neúcta.
  2. Tí, čo prenasledujú dobrých, nenávidia pravdu, milujú lož, nepoznajú odmenu za spravodlivosť, nelipnú k dobru, ani nesúdia spravodlivo, nezasadzujú sa o dobro, ale o zlo, sú veľmi ďaleko od miernosti a trpezlivosti, milujú márnivosť, vyhľadávajú pomstu, nezmilujú sa nad chudobným, nestarajú sa o utláčaných, nepoznajú toho, ktorý ich stvoril, zabíjajú deti, ničia Boží zárodok (v matkinom tele), odvracajú sa od núdzneho, utláčajú sužovaného, líškajú sa mocným, nespravodlivo súdia chudobných, všemožne hrešia. Chráňte sa, deti, pred všetkými takýmito.

  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!