č. 11 / 2016
23.5.-.5.6.2016

  Zemiaky, vajíčka a kávové zrná

  Jedného dňa sa dcéra sťažovala svojmu otcovi, že má mizerný život a nevie ako sa má so všetkými problémami vysporiadať. Sťažovala sa, že je už unavená sa stále s niekým hádať a bojovať. Ako náhle vyrieši jeden problém, druhý už je na ceste.

  Jej otec, ktorý pracoval ako šéf kuchár, jej navrhol, aby šla s ním ráno do práce. Dcéra nechápavo súhlasila a tak prišla ráno k otcovi. Otec naplnil tri veľké hrnce vodou a každý z nich dal variť. Keď voda v každom hrnci začala vrieť, do prvého hodil zemiaky, do druhého vajíčka a do posledného kávové zrná. Niekoľko minút ich nechal variť s tým, že počas varenia s dcérou neprehovoril ani slovo. Tá začínala byť nedočkavá a nervózne čakala, čo sa bude diať.

  Po 20 minútach otec vypol variče. Z prvého hrnca vytiahol zemiaky a umiestnil ich do misky. Z druhého hrnca vytiahol vajíčka, ktoré dal taktiež do misky. Z posledného hrnca nabral šálku kávy. V tom sa otočil na dcéru a spýtal sa jej: „Dcéra moja, čo vidíš?“ Ona mu na to odpovedala: „Zemiaky, vajíčka a kávu“.

  „Pozri sa bližšie a chyť si zemiaky.“ Povedal otec. Dcéra zobrala zemiaky do rúk a zistila, že boli mäkké. Potom jej otec navrhol, aby zobrala do rúk vajíčka a skúsila ich rozbiť. Tak aj urobila. Rozbila vajíčka, očistila ich od škrupiny a v ruke jej zostalo natvrdo uvarené vajíčko. Nakoniec jej otec navrhol, aby si odpila z kávy. Bohatá aróma a chuť kávy jej vyčarovala úsmev na tvári.

  Dcéra nechápala, čo jej tým chcel otec naznačiť a tak sa ho spýtala: „Otec, čo to má znamenať?“ V tom jej otec začal vysvetľovať: „Zemiaky, vajíčka aj kávové zrná čelili rovnakej nepriazni osudu - vriacej vode. A každé z nich reagovalo rozdielnym spôsobom. Zemiaky boli silné, tvrdé a nemilosrdné, ale vriaca voda ich premenila na mäkké a slabé.

  Vajíčko bolo veľmi krehké a jeho jemnučká vonkajšia škrupinka chránila jeho vnútro až dovtedy, dokiaľ sa nevystavilo nepriazne vriacej vody. Vriaca voda premenila jeho vnútro na tvrdé, silné a odolné.

  Kávové zrná boli výnimočné a jedinečné. Po tom ako boli vystavené nepriazni vriacej vody, zmenili vodu a vytvorili niečo úplne nové.

  Na to sa otec spýtal dcéry: „Ktoré si ty?“ Keď nepriazeň osudu klope na tvoje dvere, ako zareaguješ? Ako zemiaky, vajíčka či kávové zrná?“

  Dcéra moja, v živote sa dejú okolo nás rôzne veci. Prežívame zlé ale aj dobré udalosti no len na jednej veci skutočne záleží. Na tom, ako tieto udalosti zmenia naše myšlienky a naše vnútro. Či zmäkneme ako zemiak, či nás posilnia ako vajíčko, alebo či my zmeníme ich a vytvoríme z nich niečo nové.

  Didaché - Učenie dvanástich apoštolov národom

  XI.
  1. Ktokoľvek by prišiel učil vás všetko toto, o čom sa doteraz hovorilo, toho príjmite.
  2. Keď sa však ten, kto učí, sám odvráti, a bude učiť iné učenie na záhubu, takého nepočúvajte. Ale takého čo (učí) na rozvoj spravodlivosti a poznania Pána, toho prijmite ako samého Pána.
  3. Čo sa týka apoštolov a prorokov konajte podľa učenia (dogma) Evanjelia takto:
  4. Každého apoštola, ktorý k vám prichádza, prijmite ako Pána.
  5. Nemá však zostať viac, ako jeden deň. Iba keď je to potrebné, tak aj nasledujúci. Ak však zostane tri dni, je to falošný prorok.
  6. Keď apoštol odchádza, nech si neberie nič, iba ak chlieb, pokým prenocuje. Keby však pýtal peniaze, je to falošný prorok.
  7. A žiadneho proroka, ktorý hovorí v Duchu, neskúšajte ani neposudzujte, lebo všetky hriechy budú odpustené, ale tento hriech odpustený nebude.
  8. Ale nie každý, kto hovorí v Duchu, je prorok, iba ten, kto má Pánove spôsoby. Podľa spôsobov rozoznáte falošného proroka od pravého.
  9. A žiaden prorok, ktorý v Duchu prikáže pripraviť jedlo, nebude z neho jesť; ak áno, je to falošný prorok.
  10. Každý prorok vyučujúci pravde, ak nekoná podľa toho, čo učí, je falošný prorok.
  11. Nijaký prorok, preskúmaný a pravý, ktorý koná v súlade s pozemským tajomstvom Cirkvi, ale neučí tak, jako sám koná, nech nie je súdený vami lebo on má súd u Boha. Tak isto konali aj starí proroci.
  12. Ktoby však povedal v Duchu: “Daj mi peniaze!”, alebo niečo podobné, toho nepočúvajte. Keby však vyzval dať iným núdznym, nech ho nik nesúdi.

  XII.
  1. Každý, kto k vám prichádza v mene Pánovom, nech je prijatý. Potom ho však preskúšavajúc spoznajte, aby ste mali vedomosť, čo je napravo a čo je naľavo.
  2. Ak prichádzajúci iba prechádza, pomôžte mu, ako môžte. Nech však u vás nezostáva; iba ak na dva alebo tri dni, ak je to nutné.
  3. Ak sa chce u vás usadiť a je remeselník, nech pracuje a živí sa sám.
  4. Ak nemá remeslo, podľa vášho uváženia sa postarajte. Aby sa tak nenašiel medzi vami žiaden nečinný kresťan.
  5. Ak však podľa takto nehce konať, je to človek, ktorý s Kristom iba obchoduje. Varujte sa před takýmito.

  XIII.
  1. Každý pravý prorok, ktorý sa chce u vás usadiť, je hoden svojho pokrmu.
  2. Rovnako aj pravý učiteľ je hoden jako robotník svojho pokrmu.
  3. Každú prvotinu z plodov z lisu a obilia, hovädzieho dobytka a oviec vezmi a daj ju prorokom. Veď oni sú vaši veľkňazi.
  4. Ak však nemáte prorokov, dajte to chudobným.
  5. Keď zarábaš cesto, prvotinu vezmi a odovzdaj podľa tohoto príkazu.
  6. Podobne aj keď otvoríš nádobu s vínom alebo olejom, vezmi prvotinu a daj ju prorokom.
  7. Vezmi prvotinu z peňazí, šiat a všetkého majetku, koľko sa ti zdá primerané, a odovzdaj podľa tohoto príkazu.

  XIV.
  1. Keď sa v Pánov deň (nedeľu) zhromaždíte, lámte chlieb a vzdávajte vďaky, vopred vyznajúc svoje priestupky, aby vaša obeta bola čistá.
  2. Nikto, kto má spor so svojim blížnym, nech sa nezhromažďuje spolu s vami, pokiaľ sa nezmieria, aby tak nepoškvrnil vašu obetu.
  3. Lebo o tomto Pán povedal: “Na každom mieste a v každom čase mi (třeba) prinášať čistú obetu, lebo som veľký kráľ, hovorí Pán, a obdivuhodné je moje meno medzi národmi.”

  XV.
  1. Ustanovujte si biskupov a diakonov hodných Pána. Mužov miernych, nie chamtivých, pravdovravných a preskúšaných. Veď aj oni vám vysluhovať službu prorokov a učiteľov.
  2. Neznevažujte ich, lebo oni sú vaši predstavení spolu s prorokmi a učiteľmi.
  3. Napomínajte sa navzájom nie s hnevom, ale pokojne, ako to máte v Evanjeliu. A s každým kto sa previní proti druhému, s tým sa ani nerozprávajte, ani nech nič od vás nepočúva, dokiaľ nebude činiť pokánie.
  4. Vaše modlitby a almužny ako aj všetky vaše skutky robte tak, ako to máte v Evanjeliu nášho Pána.

  XVI.
  1. Bdejte nad svojim životom. Vaše lampy nech nezhasínajú a z vaše bedrá nech sa neodpasávajú, ale buďte pripravení, lebo nepoznáte hodinu, v ktorú príde náš Pán.
  2. Zhromažďujte sa často a hľadajte. Čo je osožné pre vaše duše, lebo celý ten čas vašej viery vám neprospeje, ak nebudete dokonalí ho v poslednej chvíli.
  3. Lebo v posledných dňoch sa rozmnožia falošní proroci a zvodcovia. Ovce sa zmenia na vlkov a láska sa premení na nenávisť.
  4. Keď sa teda rozmnožií neprávosť, budú sa (ľudia) navzájom nenávidieť a zrádzať. Potom sa zjaví zvodca sveta ako Boží Syn, bude robiť znamenia a divy. Zem bude vydaná do jeho rúk a bude konať zločiny, aké sa nikdy od vekov neudiali.
  5. Potom príde na ľudské pokolenie oheň skúšok a mnohí budú zvedení a zhynú. Tí však, ktorí vytrvajú vo svojej viere, budú zachránení od samotného prekliatia.
  6. Potom sa zjavia znamenia pravdy. Prvé znamenie bude otvorené nebo, ďalším znamením bude zvuk poľnice a tretím bude vzkriesenie mŕtvych.
  7. Nie však všetkých, ale ako bolo povedané: „Príde Pán a s ním všetci svätí.“
  8. Potom svet uvidí Pána prichádzajúceho na nebeských oblakoch.

  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!