č. 24 / 2017
13.11.-26.11.2017

  Políčko

  Mladý inžinier sa rozhodol, že investuje malý kapitál do poľnohospodárstva, a kúpil si malé políčko v úrodnej nížine. Keďže sa v pestovaní plodín nevyznal, požiadal o informácie starého roľníka, ktorý býval neďaleko.

  „Battisin, videl si moje políčko?“

  „Pravdaže. Susedí s mojimi pozemkami,“ odvetil starec.

  „Chcel by som ťa o niečo poprosiť, Battisin. Myslíš, že by som z môjho políčka mohol mať dobrý jačmeň?“

  „Jačmeň? Nie, môj milý, nemyslím si, že by na tomto poli vyrástol jačmeň. Žijem tu veľa rokov a na tomto poli som jačmeň nikdy nevidel.“

  „A kukuricu?“ naliehal mladík. „Myslíš, že na mojom políčku sa urodí kukurica?“

  „Kukurica, synak? Nemyslím si, že by sa ti tu urodila kukurica. Pokiaľ viem, môžeš počítať s úrodou reďkvi, čakanky, pažítky a včasných jabĺk. Ale kukurica nie, to si naozaj nemyslím.

  Mierne znepokojený mladý inžinier pokračoval: „A sója? Dopestujem tu sóju?“

  „Sóju hovoríš? Nechcem byť zlý prorok, ale na tomto poli som sóju nikdy nevidel. Nanajvýš ak vysokú burinu s halúzkami na spálenie, ktorá dá tieň kravám a nejaké bobuľovité kríky, nič viac.“

  Mladíka unavilo počúvať stále tú istú odpoveď. Pokrčil plecami a povedal: „Dobre, Battisin, ďakujem ti za všetko, čo si mi povedal, ale ja to chcem vyskúšať. Zasejem dobrý jačmeň a uvidíme, čo sa stane!“

  Starý roľník zodvihol pohľad a so šibalským úsmevom riekol: „Ach, dobre teda. Ak ho zaseješ... To bude niečo úplne iné, ak ho zaseješ!“

  Dnes zasejem úsmev, aby rástla radosť.

  Dnes zasejem slovo útechy, aby som daroval pokoj.

  Dnes zasejem prejav lásky, aby zavládla láska.

  Dnes zasejem modlitbu, aby bol človek bližšie Bohu.

  Dnes zasejem slová a skutky pravdy, aby som porazil lož.

  Dnes zasejem skutky pokoja, aby som spolupracoval na šírení mieru.

  Dnes zasejem do svojho srdca dobré čítanie, aby som potešil svojho ducha.

  Dnes zasejem do svojich skutkov a slov spravodlivosť, aby víťazila pravda.

  Dnes zasejem skutok nehy, aby sa šírilo dobro.

  Krátko k predvianočnému pôstu

  Filipovka - obdobie predvianočného pôstu

  Na veľké a slávne udalosti vykúpenia Cirkev pripravuje veriacich pôstom. Jedným z najväčších sviatkov liturgického roku je sviatok Narodenia Ježiša Krista. Aj na tento sviatok pripravuje Cirkev pôstnym obdobím, ktoré ho predchádza.

  Pôst pred Narodením Pána je nazývaný Filipovka, pretože sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa. Pôst bol zavedený, aby pripravil Cirkev na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia.

  Prvá zmienka o prípravnom období pred Narodením Pána - filipovke - je v dekréte koncilu zo Zaragozy (380). Konciloví otcovia sa uzniesli, že každý kresťan má od 17. decembra do Bohozjavenia (6. januára) chodiť denne do chrámu. Na synode v Mac (v dnešnom Francúzsku) r. 581 bolo schválené, že každý kresťan sa má od sviatku sv. Martina (11. novembra) až do 24. decembra postiť trikrát do týždňa (pondelok, streda, piatok).

  Zmienku o pôste pred Narodením Ježiša Krista nachádzame v Koptickom kalendári v 8. storočí. Ján Pôstnik, patriarcha Carihradu, ustanovuje pravidlo: „Patrí sa, aby sa veriaci zdržiavali od mäsa po dve štyridsiatnice, t.j. v čase Filipovky a v čase pôstu Petra a Pavla“. V 9. storočí sa celý Východ podriadil tejto disciplíne a prijal pôst pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Súčasné liturgické obdobie pred Narodením bolo definitívne ustálené na Konštantínopolskom sneme v roku 1166. Koncil sa uzniesol, že pôst sa bude začínať 15. novembra a bude trvať do 24. decembra vrátane. Tak bol ustanovený ďalší 40-dňový pôst

  Aj cieľom tohto pôstu je modlitbou a pôstom sa pripraviť na sviatok Narodenia Ježiša Krista. Simeon Solúnsky hovorí: „Štyridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša Krista je podobný Mojžišovmu pôstu na vrchu Sinaj. Po štyridsaťdennom pôste prijal tabule Božích prikázaní. Zachovajme aj my štyridsaťdenný pôst a prijmime živé Slovo Božie vtelené z Panny a prijmime aj jeho telo - pristúpme k svätému prijímaniu“.

  Predvianočný pôst sa v cirkvi prijal podľa starozákonných patriarchov, ktorí s veľkou vierou očakávali príchod Mesiáša. V čase filipovky chce Cirkev utvrdiť srdcia veriacich vo viere príkladom ako starozákonných, tak aj novozákonných svätých, ktorých pamiatku slávi v tomto predvianočnom pôstnom období. Dve nedele pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista sú zasvätené pamiatke svätých Praotcov a svätých Otcov Starého zákona.

  V Západnej Cirkvi je obdobie predvianočného pôstu nazvané ako adventné obdobie. Toto obdobie sa začína prvými vešperami nedele, ktorá padne na deň 30.novembra alebo na najbližší deň tohto dátumu a končí sa pred prvými vešperami Narodenia Pána. Táto adventná doba odstránila jeho pôstny charakter a prijala eschatologický charakter. Aj samotné liturgické texty povzbudzujú veriacich k očakávaniu druhého a slávneho príchodu Pána.

  Keď Matka Tereza dostávala Nobelovu cenu, spýtali sa jej: „Čo môžeme urobiť preto, aby sme šírili svetový mier?“ Ona odpovedala: „Choďte domov a milujte svoje rodiny.“

  Prijdi Isuse, Spasiteľu naš, otkupi i spasi nas!
  „Príď, Ježišu,. Spasiteľu náš, vykúp nás a spas nás!
  o. Peter Iľko

  Priložená krížovka: 24/2017
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!