č. 11 / 2018
21.5.-3.6.2018

  10 rád, ako sa lepšie spovedať

  Spovedám sa už viacej rokov, ale často mám ešte dojem, že celkom neviem ako. Niekedy sa po spovedi pýtam: „Povedal som, čo som mal povedať? Mal som byť presnejší? Bol som dostatočne úprimný?

  1.  Pri spytovaní svedomia sme konfrontovaní s našimi hriechmi. Keď sa ideme spovedať, sme konfrontovaní s Božou láskou, milosrdenstvom a odpustením.

  2.  Potom, ako ste povedali, kedy ste sa spovedali naposledy, hovorte o sebe (žijete sám, ste zasnúbený, zosobášený, aké je Vaše zamestnanie...). Je jednoduchšie poradiť, keď poznáme Vašu situáciu.

  3.  Hriechy nie sú nepríjemné pocity. Sú to nesprávne rozhodnutia a voľby. Vyznajte svoje hriechy, nie v prvom rade váš emocionálny stav.

  4.  Spáchané hriechy sú urážkou Boha. Vyznané hriechy sú spevom na jeho chválu. Keď sa spovedáte, ospevujete jeho nekonečné milosrdenstvo.

  5.  Pravidelná spoveď buduje Vašu modlitbu a živí Vašu dušu! Pokračujte, aj keď ide o hriech, ktorý sa viackrát opakuje. Buduje to Vašu trpezlivosť a vytrvalosť. Spoveď je sviatosť uzdravenia. Avšak uzdravenie zranení, či už fyzických alebo duchovných, môže trvať nejaký čas.

  6.  Predmetom spovede nie je spoznať do akej miery ste zlý, ale zakúsiť, aký dobrý je Boh.

  7.  Kňaz a lekár sa podobajú: lekárovi sa zveríte s väčšími či menšími detailmi, čo Vám spôsobuje bolesť, aby vedel, ako Vás najlepšie liečiť. Nezabudnite, lekár videl už veľa pacientov s podobnými príznakmi. Dôverujte mu, počúvajte jeho rady a budete sa mať lepšie.

  8.  Rozhodnite sa pre jednoduchú a pokornú spoveď. Boh nepotrebuje žiaden román. On ho už čítal. Niekedy sa hrdosť a zatvrdilosť skrývajú za zbytočnými frázami. Hovorte jasne a jednoducho. Zrozumiteľne vyznajte Vaše hriechy: je to ako byť nahý na kríži - aby ste zomreli hriechu a boli vzkriesení k odpusteniu.

  9.  Pustite sa do toho, nech sa deje čokoľvek. Božia láska je silnejšia ako hriech človeka.

  10.  Spoveď by nemala byť len povinnosťou alebo recitáciou hriechov, ale obnove- ním vzťahu s Bohom.

  A ako bonus:

  Spoveď nie je len odpustením hriechov,

  JE TO STRETNUTIE S KRISTOM!

  Starobylá kázeň sv. Augustína na Turíce

  Nech nik nehovorí: Prijal som Svätého Ducha, ako to, že nehovorím v rozličných jazykoch? Dnešná slávnosť nám pripomína Pána veľkého Boha a veľkú milosť [Svätého Ducha], ktorá bola do nás vliata. Slávnosť slúži na to, aby sa uchovala v pamäti udalosť, ku ktorej kedysi došlo...

  Dnes slávime zostúpenie Svätého Ducha. Pán zoslal z neba Svätého Ducha, čo sľúbil, keď bol na zemi. Sľúbil, že ho zošle z neba za týchto podmienok: „Nemôže prísť, dokiaľ neodídem. Keď odídem, pošlem vám ho“ (Jn 16, 7). Keďže trpel, zomrel, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba, zostávalo už len dodržať sľub.

  Jeho učeníci očakávali [naplnenie prísľubu] a bolo to - tak je napísané - stodvadsať osôb (por.. Sk 1, 15). Počet desaťkrát vyšší od počtu apoštolov. Kristus si vybral dvanástich apoštolov, ale Ducha zoslal na stodvadsať osôb.

  Tí, ktorí očakávali naplnenie Kristovho prísľubu, boli zhromaždení v tom istom dome a modlili sa. Preto všetci túžili rovnakou vierou po tom, o čo prosili s rovnakou modlitbou a čo očakávali s rovnakou duchovnou túžbou. Boli novými mechmi, očakávali nové víno z neba (por.. Mt 9, 17) a toto nové víno prišlo. Veď veľký strapec hrozna bol už vylisovaný a oslávený. V evanjeliu čítame: "Nebol ešte daný Duch, pretože Kristus ešte nebol oslávený" (por.. Jn 7, 39).

  Dar jazykov
  Už ste počuli, že ako odpoveď na očakávanie prišiel veľký zázrak. Každý zo všetkých prítomných vedel svoj vlastný jazyk. Prišiel Svätý Duch. Naplnil ich a začali hovoriť v rozličných jazykoch každého ľudu, ktoré nepoznali a ani sa neučili. Tie ich naučil ten, ktorý prišiel. Vstúpil, naplnil ich, vylial sa na nich.

  A v tej dobe bolo hovorenie rozličnými jazykmi znakom [jeho prítomnosti]. Ktokoľvek prijal Svätého Ducha, len čo bol plný Ducha, začal hovoriť v jazykoch všetkých (por.. Sk 10, 46), a nielen tí stodvadsiati. To isté Písmo nám hovorí, že tí ľudia po tom, čo uverili, boli pokrstení, prijali Svätého Ducha, hovorili v jazykoch všetkých prítomných národov. Prítomní žasli. Niektorí boli naplnení údivom, iní sa im vysmievali vraviac: „Tí sú opití a plní muštu“ (por.. Sk 2,1-13).

  Posmievali sa im, ale hovorili niečo pravdivé. Naozaj boli mechmi naplnenými novým vínom. Počuli ste čítanie z evanjelia: „Nikto nevlieva nové víno do starých mechov“ (Mt 9,17). Telesný človek nemôže pochopiť duchovné veci (por.. 1 Kor 2, 14). Žitie podľa tela je staroba, milosť je novosť. Čím viac bude človek obnovený v lepšieho, tým hlbšie pochopí všetko to, čo je pravda. Nové víno kypelo a z kypiaceho vína prýštili rozličné jazyky národov.

  Predobraz Cirkvi
  Dnes sa už, bratia, azda nedáva Svätý Duch? Ktokoľvek si toto myslí, nie je hodný prijať ho. Určite sa dáva aj dnes. Prečo teda nikto nehovorí v jazykoch všetkých národov, ako v tých časoch hovoril ten, kto bol naplnený Svätým Duchom? Prečo? Pretože sa už naplnilo to, čo symbolizoval ten zázrak. Čo symbolizoval?

  Na sviatok Nanebovstúpenia - spomínate si? - sme povedali, že Pán Ježiš zveril svoju Cirkev do opatery [apoštolom] a potom vystúpil do neba. Učeníci sa ho opýtali: Kedy príde koniec sveta? A on: „Vám neprislúcha poznať časy a chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou“ (Sk 1, 7). A potom sľúbil to, čo sa dnes vyplnilo: „Prijmete moc Svätého Ducha, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celej Júdei a Samárii, až po kraj zeme“ (por. Sk 1 ,8).

  Celá Cirkev bola v tej dobe zhromaždená v jedinom dome a prijala Svätého Ducha. Spočívala v niekoľkých mužoch, ale bola v jazykoch celého sveta. Predobrazovala rozšírenie, ktoré mala potom. Čo iné predobrazoval fakt, že tá malá Cirkev hovorila v jazykoch všetkých národov, ak nie realitu dneška, že táto veľká Cirkev rozšírená od Východu po Západ hovorí v jazykoch všetkých národov? Teraz sa potvrdzuje vtedajšie prisľúbenie.

  Počuli sme, teraz môžeme kontrolovať. „Čuj, dcéra, a pozoruj“ (Ž 45,1). Tej istej kráľovnej [Cirkvi] bolo povedané: Čuj, dcéra, a pozoruj. Počúvaj prísľub, pozoruj jeho uskutočnenie. Neoklamal ťa tvoj Boh, neoklamal ťa tvoj ženích, neoklamal ťa ten, ktorý ti vlastnou krvou zaobstaral veno, neoklamal ťa ten, ktorý ťa premenil zo škaredej na peknú, z nečistej na pannu. Tebe samotnej bol daný prísľub, ktorý sa týkal tvojej budúcnosti. Ale prísľub, ktorý ti bol daný vtedy, keď si mala len niekoľko osôb, sa uskutočnil teraz, keď máš mnoho osôb.

  Svätý Duch oživuje Cirkev
  Preto nech nik nehovorí: Prijal som Svätého Ducha, ako to, že nehovorím v rozličných jazykoch? Ak chcete mať Svätého Ducha, pokúste sa chápať, bratia. Náš duch, pre ktorý žije každý človek, sa nazýva duša. Náš duch, pre ktorý žije každý jednotlivý človek, sa nazýva duša. A pozrite, čo robí duša v tele.

  Duša oživuje všetky údy. Očami vidí, ušami počuje, nozdrami vníma vône, jazykom hovorí, rukami koná, nohami kráča. Duša je prítomná súčasne vo všetkých údoch, aby ich oživovala. Duša dáva život všetkým, prerozdeľuje úlohy každému. Oko nepočuje, ucho nevidí, nevidí jazyk ani nehovorí ucho alebo oko, ale napriek tomu žije: žije ucho, žije jazyk. Úlohy sú rozličné, ale život je spoločný všetkým.

  Taká je Božia Cirkev: v niektorých svätých robí zázraky, v niektorých svätých ohlasuje pravdy, v iných svätých uchováva panenstvo, v iných svätých uchováva manželskú čistotu, v iných to a v iných tamto: každý jednotlivec plní vlastnú úlohu, ale všetci rovnako žijú.

  A čím je duša pre ľudské telo, tým je Svätý Duch pre Kristovo telo, ktorým je Cirkev (por.. Kol 1, 18). Svätý Duch koná v celej Cirkvi to, čo koná duša vo všetkých údoch jediného tela.

  Hľa, čomu sa máte vyhnúť, akej veci sa mate vystríhať, čoho sa máte báť: môže sa stať, že v ľudskom tele, ba z ľudského tela bude odseknutý nejaký úd: ruka, prst, noha. Azda nasleduje duša amputovaný úd? Keď bol tento naviazaný na telo, žil. Keď je amputovaný, stráca život. A tak nejaká osoba je kresťanská katolícka, dokiaľ žije v tele. Keď sa od neho odtrhne, stane sa heretickou a Duch nenasleduje amputovaný úd. Ak teda chcete žiť v sile Svätého Ducha, zachovávajte lásku, milujte pravdu, túžte po jednote a dosiahnete večnosť. Amen

  o. Peter Iľko


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!