č. 20 / 2018
3.12.-16.12.2018

  Vojak Peter

  Tvrdý a odvážny muž, ktorý sa volal Peter, si vybral povolanie vojaka. Vedel bojovať s hákovnicou i s mečom a vyznamenal sa v tých najslávnejších bitkách. Jedného dňa však utrpel smrteľné zranenie. V ten deň prišiel k nebeskej bráne. Energicky zaklopal. Svätý Peter sa ponáhľal otvoriť. „Chcem vojsť do neba! Pozrite sa, koľko medailí som získal! Skromnosť musí ísť bokom, som ten najlepší. Dokonca som zomrel za svoju vlasť!“

  „Vidím, vidím,“ zamrmlal svätý Peter. „Tvoje meno je to najkrajšie, čo sme tu mali, o tom niet pochýb. Teraz sa však musím pozrieť do mojich záznamov.“ Vytiahol z police velikánsku knihu a začal pomaly čítať. Všetko, čo vojak urobil, bolo zapísané v tejto veľkej knihe. Ako svätý Peter čítal, potriasal hlavou a funel: „Hm... Hm...“ Podľa toho, čo tam bolo napísané, a podľa zákonov, ktoré sa vzťahovali na prijímanie do neba, svätý Peter vôbec nemohol pustiť vojaka dnu.

  Čo si mal počať? Svätý Peter zavolal svätého Michala archanjela, ktorý nosil meč a výzbroj, a teda by mal mať pochopenie pre svojho pozemského kolegu.

  „Nie, nie, nie!“ skríkol svätý Michal. „Príkazy nemôžeš porušovať. Tento vojak nesmie vstúpiť do neba. Musíš ho poslať preč!“

  Vtedy svätý Peter zvolal zasadanie všetkých najlepších svätcov, ktorých sa mu podarilo zohnať. Nedalo sa však nič robiť. Bez váhania sa teda pobral za Ježišom a začal mu opisovať všetko, čo sa vzťahovalo na vojaka.

  Lenže práve v tej chvíli nastal neopísateľný lomoz. To po schodoch, ktoré viedli k nebu bežalo dvadsať zadychčaných a zúrivých diablov. „Počkať, počkať!“ vrieskali diabli a mávali špicatými vidlami. „Tento vojak nepatrí do neba. Tento vojak patrí nám!“

  Situácia sa pre úbohého vojaka Petra rozhodne nevyvíjala dobre. Jeden ryšavý diablisko ho pichol vidlami a chechtal sa: „Tu máme toho fešáka, ktorý vždy hovorieval do čerta!“ (V Orlove bežné „oooo Páááne Booože“!!! by som si dával pozor).

  Práve vtedy sa však vedľa Ježiša objavila krásna pani. Bola to Mária. V ruke držala veľkú zlatú knihu, ktorú podala Ježišovi. Ten v nej zalistoval. Mala stovky strán a všetky boli popísané. Ježiš začal čítať. Čítal a čítal a čítal. Napokon sa otočil k Márii a s úctou sa uklonil. To bol signál. Vojak Peter mohol vojsť do neba. Sama Panna Mária ho vzala za ruku a voviedla doň.

  Napálení diabli zamierili späť do pekla a nahnevane pokrikovali: „Panna Mária je naša skaza! Stále nám kradne duše, ktoré patria nám! Takto vyjdeme na psí tridsiatok!“

  Svätý Peter však bol veľmi zvedavý. Čo bolo napísané v tej veľkej zlatej knihe, ktorú priniesla Panna Mária Ježišovi? Keď sa situácia upokojila, nenápadne sa prikradol k zlatej knihe a otvoril ju. Na každej strane bolo napísaných množstvo Raduj sa. Tisíce a tisíce Raduj sa. Bola to jediná modlitba, ktorú tvrdý vojak poznal, a zakaždým, keď sa ju pomodlil, Panna Mária ju zapísala do svojej veľkej zlatej knihy. Tieto Raduj sa otvorili vojakovi Petrovi bránu do neba.

  Lebo Raduj sa Bohorodička znamená tiché, úprimné a nežné: „Mami, pomôž mi!“

  DOGMY   Katolíckeho náboženstva

  Dogma je pravda Pánom Bohom zjavená, ktorú nám Cirkev predkladá, aby sme správne žili na tomto svete a po smrti dosiahli spásu. Každý katolík, ktorý by odmietol čo len jednu dogmu stáva sa materiálnym heretikom, a keď ani po napomenutí nezmení svoj postoj stáva sa formálnym heretikom a automaticky sa vylučuje z Cirkvi.

  DOGMY
  Uvádzam ich ako boli definované na rôznych konciloch Cirkvi a vo vyznaniach katolíckej viery.
  1. Pramene Božieho zjavenia sú: Sv. Písmo a ústna tradícia.
  2. Sv. Písmo je inšpirované Duchom Svätým, to znamená, že Duch Svätý je prvým autorom Písma.
  3. Viera je úkon rozumu, ktorý sa opiera o Božiu autoritu (jeho vševedúcnosť a pravdomluvnosť), rozum súhlasí s Božou pravdou ako ju Pán Ježiš a Cirkev nám predkladá.
  4. Viera vzniká pôsobením milosti a slobodným súhlasom človeka.

  O BOHU JEDINOM
  5. Existenciu Božiu môže človek spoznať prirodzeným rozumom zo stvorených vecí.
  6. Existencia Božia je článkom viery.
  7. Stvorený rozum nedokáže prirodzenou schopnosťou hľadieť na Boha.
  8. Hľadieť na Boha dokáže stvorený rozum iba pomocou svetla slávy.
  9. Na Boha hľadia vyvolenci v nebesiach.
  10. Boh je každému stvorenému rozumu nepochopiteľný.
  11. Boh je bytosť, ktorá je sama od seba.
  12. Boh je bytosť nekonečne dokonalá.
  13. Boh je jediný, jednoduchý, nezmeniteľný, večný, nesmierny, všadeprítomný.
  14. Božie poznanie je nekonečne dokonalé.
  15. Boh je všemohúci.
  16. Boh chce všetky veci mimo seba a miluje úplne slobodne.
  17. Boh je podstatne a úplne svätý, nanajvýš spravodlivý, dobrotivý, milosrdný, pravdovravný, a verný.

  O BOHU TROJJEDINOM
  18. Najsvätejšia Trojica je základný článok viery náboženstva kresťanského.
  19. Je iba jeden Boh v troch osobách. Tri Božské osoby sú: Otec, Syn, a Duch Svätý. Majú jednu a tú istú podstatu.
  20. Tri Božské osoby sa rozlišujú medzi sebou svojim vychádzaním: Otec nevychádza z nikoho, Syn vychádza z Otca, Duch Svätý vychádza z Otca a Syna zároveň.
  21. Vychádzanie Syna z Otca nazýva splodením.
  22. Druhá Božská osoba sa nazýva „Slovo“.
  23. Duch Svätý vychádza z Otca i Syna ako z jedného pôvodu a jediným dýchaním.
  24. Tri Božské osoby majú jedinú činnosť navonok.
  25. Tri Božské osoby sa navzájom prenikajú a v sebe prebývajú.
  26. Tajomstvo Najsv. Trojice prevyšuje naše poznanie.

  O BOHU STVORITEĽOVI
  27. Boh stvoril celý svet (hmotný i duchovný) z ničoho.
  28. Boh stvoril svet sám.
  29. Stvorenie sveta je spoločné dielo trojjediného Boha.
  30. Boh stvoril svet na počiatku časov.
  31. Boh stvoril svet úplne slobodne.
  32. Boh zachováva svet.
  33. Dôvodom stvorenia sveta bola Božia dobrota.
  34. Prvotný cieľ stvorenia samého je sláva Božia, druhotný cieľ je blaženosť rozumných tvorov.
  35. Boh primeranými prostriedkami riadi všetky bytosti k poslednému cieľu.
  36. Tvory boli stvorené ako tvory dobré. Zlo má svoju príčinu v tom, že tvory zhrešili.
  37. Anjeli sú Bohom stvorené.
  38. Mnohí anjeli zhrešili a tak boli na veky odvrhnutí od Boha.
  39. Dobrí anjeli nás ochraňujú a pomáhajú nám.
  40. Prví ľudia boli čo sa týka duše a tela stvorení Bohom.
  41. Celé ľudské pokolenie pochádza z prvých ľudí Adama a Evy.
  42. Človek sa skladá z dvoch podstatných častí: z hmotného tela a z duchovnej duši.
  43. Duša je spojená s telom tak, že je jeho podstatnou formou.
  44. Každý človek má len jednu, jemu vlastnú dušu.
  45. Duša ľudská je svojou podstatou duchovná, ktorá má rozum a vôľu.
  46. Duša ľudská je nesmrteľná.
  47. Prví ľudia obdŕžali od Boha posväcujúcu milosť.
  48. Prví ľudia pred hriechom neboli v moci smrti.
  49. Prví ľudia ťažko zhrešili, prestúpením Božieho prikázania a tak stratili milosť posväcujúcu.
  50. Všetci ľudia pochádzajú prirodzeným spôsobom od Adama a prichádzajú na svet zaťažení vinou, dedičným hriechom.
  51. Následkom dedičného hriechu človek stratil všetky nadprirodzené dary, ale nestratil svoje prirodzené mohutnosti.
  52. Kto zomrie v dedičnom hriechu , nebude hľadieť na Boha.        (Pokračovanie)

  o. Peter Iľko

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!