č. 21 / 2018
17.12.-30.12.2018

  Kde skončila kométa?

  Keď traja králi odchádzali z Betlehema, zdvorilo pozdravili Jozefa a Máriu, pobozkali malého Ježiška, pohladili vola a oslíka. Potom s povzdychom vysadli na svoje zvieratá a vydali sa na spiatočnú cestu.
  „Naše poslanie sme splnili!“ povedal Melichar a zaštrngal postrojom svojej ťavy.
  „Vraciame sa domov!“ zvolal Gašpar a potiahol opraty svojho bieleho koňa.
  „Pozrite sa! Hviezda nás vedie aj naďalej,“ oznámil Baltazár.

  Kométa na oblohe akoby zažmurkala a zamierila smerom na východ. Sprievod troch kráľov sa hadil k judejskej púšti. Hviezda ich viedla a králi pokojne a bezpečne napredovali. Hviezda bola taká veľká a žiarivá, že ju bolo dobre vidno aj cez deň. Tak mali králi o niekoľko dní na dohľad Horu víťazstiev, kde sa stretli, a ich cesty sa delili. Lenže práve tej noci márne hľadali hviezdu na oblohe. Zmizla.
  „Naša hviezda tam už nie je,“ banoval Melichar. „Ani sme sa s ňou nerozlúčili.“ Jeho hlas mal plačlivý odtieň.

  „Len pokoj!“ upokojoval ho Gašpar, ktorý mal praktického ducha. „Teraz to už zvládneme sami. Opýtame sa na cestu pastierov a okoloidúcich karaván.“
  Baltazár úzkostlivo skúmal oblohu v nádeji, že znovu zazrie svoju hviezdu. Hlbokú a obrovskú zamatovú oblohu zdobili veľké i malé hviezdy, ale kométa s nezameniteľným zlatistým svetlom tam už veru nebola.
  „Kam išla?“ sklamane sa opýtal.

  Nikto neodpovedal. Mlčky pokračovali smerom na východ. Tichá karavána sa ocitla na veľkej križovatke ciest. Ktorá je tá správna? Na úpätí kopca videli roztratené veľké stádo a vyhľadali pastiera. Bol to mladík s milým pohľadom a čiernou bradou. Mladý pastier podišiel k nim a bez váhania ukázal kráľom cestu, po ktorej mali pokračovať, a potom im jednoducho ponúkol mlieko a syr.

  V tej chvíli sa na jeho čele objavilo malé nezameniteľné zlatisté svetlo. Králi zamyslene pokračovali v ceste. Po chvíli uvideli dedinu. Na prahu malého domčeka zbadali ženu, ktorá nežne kolísala svoje dieťatko. Baltazár si všimol na jej čele pod závojom zlatisté svetielko a usmial sa. Začínal chápať.

  O niečo neskôr natrafili na kraji cesty na vodcu karavány. Naťahoval sa s jedným zo svojich dromedárov, ktorý spadol a celý jeho náklad sa rozsypal navôkol. Akýsi okoloidúci zastal a pomáhal mu postaviť úbohé zviera na nohy.
  Baltazár jasne videl na čele súcitného chodca žiariť malé zlatisté svetielko.
  „Teraz už viem, kde skončila naša hviezda!“ zvolal Baltazár nadšene. „Vybuchla a úlomky spadli všade, kde je dobré a šľachetné srdce!“

  Melichar súhlasil: Naša hviezda naďalej ukazuje cestu do Betlehema a nesie posolstvo svätého Dieťaťa: dôležitá je láska.“
  „Konkrétne skutky lásky a dobra spolu tvoria novú kométu,“ uzavrel Gašpar a usmial sa, lebo na čelách jeho druhov sa objavilo malé, no nezameniteľné zlatisté svetielko.
  Sú ľudia, ktorí v sebe uchovávajú kúsok hviezdy - kométy. Volajú sa kresťania.

  DOGMY   Katolíckeho náboženstva

  JEŽIŠ KRISTUS
  53. Ježiš Kristus je pravý Boh, druhá osoba Najsvätejšej Trojice.
  54. Syn Boží je pravý a skutočný človek, prijal ľudskú prirodzenosť, skutočné telo a rozumovú dušu.
  55. Ježiš Kristus sa stal človekom, keď bol počatý Duchom Svätým a narodený z Panny Márie.
  56. Kristus je pravý Boh a pravý človek. Božská a ľudská prirodzenosť sú spojené v jedinej osobe Kristovej.
  57. Obe prirodzenosti u Ježiša sú nezmiešané a nezmenené.
  58. Syn Boží sa svojho človečenstva nikdy ani pri smrti nezbavil.
  59. Syn Boží sa nezbaví svojho človečenstva ani na veky.
  60. Ježiš Kristus aj ako človek je vlastným a prirodzeným Synom Božím.
  61. Celému vtelenému Kristovi patrí bohopocta.
  62. Človečenstvu i Srdcu Kristovmu patrí bohopocta.
  63. Ježiš Kristus má dve vôle a dve činnosti: božskú a ľudskú.
  64. Kristus bol úplne bez hriechu.
  65. Kristus ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi svojim utrpením a smrťou zadosťučinil za hriechy ľudí.
  66. Kristus svojou smrťou vykúpil ľudské pokolenie.
  67. Kristus priniesol na kríži za nás pravú a dokonalú krvavú obeť.
  68. Kristus si zaslúžil, aby jeho telo bolo oslávené a jeho meno povýšené. Ľudskému pokoleniu Kristus zaslúžil: odpustenie hriechov a posvätenie, všetky milosti a večnú slávu, vykúpil ho z diablovej poroby, premohol smrť.
  69. Duša Kristova, keď pri smrti sa odlúčila od tela, zostúpila do predpeklia, aby tam spravodlivým zo Starého zákona zvestovala vykúpenie.
  70. Kristus na tretí deň vstal z mŕtvych svojou vlastnou mocou.
  71. Kristus vystúpil na nebesia so svojim človečenstvom svojou vlastnou mocou.
  72. Kristus ako človek sedí na pravici Boha Otca, odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych.
  73. Ježiš Kristus je pravý a jediný Veľkňaz Nového Zákona.74. Ježiš Kristus, Bohočlovek je zvrchovaným Kráľom.

  PANNA MÁRIA
  75. Panna Mária skutočne a vo vlastnom zmysle porodila Božieho Syna a preto je Bohorodičkou.
  76. Mária je ustavičnou pannou, pri počatí, pri pôrode a po pôrode.
  77. Panna Mária bola zvláštnou milosťou a výsadou Božou, pre zásluhy Ježiša Krista, uchránená od škvrny dedičného hriechu.
  78. Panna Mária bola vzatá s telom do neba.
  79. Panna Mária je prostredníčkou milosti.
  80. Panne Márii prislúcha väčšia úcta než ostatným svätým.

  CIRKEV
  81. Kristus bezprostredne a úmyselne založil Cirkev ako viditeľnú spoločnosť, ktorá má trvať do konca sveta.
  82. Kristus založil Cirkev ako spoločnosť hierarchickú, udeliac sv. apoštolom trojitý úrad: učiteľský, kňazský a pastiersky.
  83. Kristus založil Cirkev ako spoločnosť monarchickú, lebo Kristus bezpro-stredne a priamo sv. Petrovi sľúbil a udelil prvenstvo právomoci (primát) nad celou Cirkvou.
  84. Prvenstvo právomoci nad celou Cirkvou bolo udelené nielen sv. Petrovi, ale aj jeho nástupcom.
  85. Rímski pápeži sú nástupcami sv. Petra v prvenstve právomoci nad celou Cirkvou a to z Božieho práva.
  86. Cirkev je viditeľná spoločnosť.
  87. Jednota, svätosť, obecnosť (katolicita) a apoštolskosť sú vlastnosti Cirkvi.
  88. Účelom Cirkvi je, aby skrze ňu a v nej dosiahli ľudia nadprirodzenú spásu.
  89. Cirkev Kristova je spoločnosť podstatne nadprirodzená: Je Telom Kristovým, ktoré oživuje Duch Svätý.
  90. Cirkev je všetkým ľuďom nutná k dosiahnutiu spásy.
  91. Prvenstvo rímskeho pápeža zahŕňa právomoc všeobecnú, riadnu, bezpro-strednú, biskupskú, najvyššiu a plnú.
  92. Rímsky pápež, keď hovorí „z katedry“ je obdarený neomylnosťou vo veciach viery a mravov, takže jeho rozhodnutie je samo zo seba, nie zo súhlasu Cirkvi a je neopraviteľné.
  93. Priamym predmetom neomylnosti Cirkvi sú všetky náboženské pravdy viery a mravov, ktoré sú formálne obsiahnuté v prameňoch Božieho zjavenia.
  94. Učiteľská moc, ktorá bola udelená apoštolskému zboru a biskupom zahŕňa výsadu neomylnosti v učení viery a mravov, a to ako rozptýlenými po celom svete alebo zhromaždenými na ekumenickom koncile, ak konajú v súhlase a v spojení s rímskym pápežom.                       (Pokračovanie)


  CHRISTOS RAŽDAJETSJA - SLAVITE JEHO!

  Celej našej farnosti prajeme požehnané sviatky Pánovho narodenia, aby ste cítili, že S nami BOH!
  o. Peter a o. Michal s rodinami

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!