č. 2 / 2019
14.1.-27.1.2019

  Človek v studni

  Jeden človek padol do studne. Okolo šli rozliční ľudia a každý z nich niečo povedal:

  Jedna dobrosrdečná duša povedala: „Je mi ťa naozaj ľúto, cítim s tebou tvoju bolesť.“

  Politik zaangažovaný v sociálnej sfére: “ Bolo to logické, že skôr či neskôr v tej studni niekto skončí.“

  Jedna zbožná duša povedala: „Do studne padajú len zlí ľudia.“

  Vedec vypočítal, ako sa to stalo, že ten človek padol do studne.

  Opozičný politik sa zaviazal, že prednesie expozé proti vláde.

  Novinár prisľúbil polemický článok do nedeľných novín.

  Ktosi sa spýtal, akú daň musel ten človek zaplatiť za studňu.

  Smutný povedal: „Moja studňa je horšia.“

  Humorista sa posmešne usmial: „Vypi si kávu. Tá ťa vynesie do nebies.“

  Optimista povedal: „Mohlo to byť aj horšie.“

  Pesimista: „Skĺzneš ešte hlbšie.“

  A potom prišiel Ježiš. Videl v studni človeka a vytiahol ho.

  Deň po stvorení sa dobrý Pán Boh prišiel pozrieť na svoje dielo. Či náhodou netreba niečo opraviť.

  Dotkol sa kameňov, stlačených pod zemou a hneď sa premenili na smaragdy, diamanty, drahokamy, iskriace dolu v hlbinách.

  Videl kvety, jeden krajší ako druhý, ale zdalo sa mu, že im predsa len ešte niečo chýba. Ľahučko na ne dýchol a kvety sa zaodiali vôňou.

  Na ruku mu priletel sivý, smutný vtáčik. Boh sa ho dotkol a vtáčik začal spievať. Stal sa z neho slávik.

  Potom Boh čosi povedal oblohe a tá sa od radosti začervenala. Tak sa zrodili zore.

  A čo povedal človekovi, aby bol naozajstným človekom? V to ďaleké ráno, v tom vzdialenom svitaní mu pošepkal tri malé slová: „Mám ťa rád.“

  Najlepšie by bolo si každé ráno zopakovať čo Boh povedal človeku!

  DOGMY   Katolíckeho náboženstva

  O MILOSTI A TAJINÁCH (SVIATOSTIACH)
  95. Boh priamo osvecuje rozum a priamo povzbudzuje vôľu.
  96. Vnútorná a nadprirodzená milosť je absolútne nutná pre všetky spasiteľné úkony človeka.
  97. Milosť je nutná neveriacemu, aby uveril.
  98. Milosť je nutná hriešnikovi, aby sa pripravil na ospravedlnenie a aby činil pokánie.
  99. Ospravedlnenému človeku je nutná zvláštna milosť, aby v dobrom vydržal až dokonca svojho života.
  100. Ospravedlnenému, ktorý sa chce po celý život vyvarovať všedných hriechov, je nutná zvláštna výsada Božej milosti.
  101. Padlý človek je schopný svojim rozumom zo stvorených vecí prísť k poznaniu jedného Boha.
  102. Človek bez milosti Božej dokáže vykonávať prirodzene dobré skutky. Bez pomoci Božej nemôže zachovať celý prirodzený mravný zákon a nemôže odolať všetkým pokušeniam. Preto nie sú všetky skutky hriešneho človeka hriešne.
  103. Prvú Božiu milosť si človek nemôže zaslúžiť prirodzenými dobrými skutkami, ani modlitbou si ju nemôže vyprosiť.
  104. Boh chce spasiť všetkých ľudí.
  105. Spravodlivému dáva Boh dostatočnú milosť, aby mohol zachovať prikázania.
  106. Boh udeľuje hriešnikom dostatočnú milosť, aby sa obrátili.
  107. Vôľa pod vplyvom milosti zostáva slobodná.
  108. Dospelý človek, ak chce dôjsť ospravedlnenia, musí sa na to pripravovať: vierou v zjavené pravdy a inými spasiteľnými úkonmi. Iba vierou nie je ospravedlnený.
  109. Boh ospravedlňuje hriešnika tým, že mu hriechy skutočne odpustí a vnútorného posvätí.
  110. Boh nás milosťou posväcujúcou činí účastnými jeho Božej prirodzenosti, jeho priateľmi a adoptovanými synmi, dedičmi Kráľovstva Božieho a chrámami Ducha Svätého.
  111. S milosťou posväcujúcou sa nám vlievajú tri Božské cnosti: viera, nádej a láska.
  112. Milosť posväcujúca sa nevlieva všetkým rovnakou mierou. Môže byť rozmnožená dobrými skutkami.
  113. Dobré skutky, ktoré koná človek v stave posväcujúcej milosti, sú záslužné u Pána Boha.
  114. Spravodlivý si zaslúži dobrými skutkami rozmnoženie posväcujúcej milosti, život večný a rozmnoženie večnej slávy.
  115. Milosť posväcujúcu strácame každým ťažkým hriechom.
  116. Všedné hriechy neničia posväcujúcu milosť.

  O TAJINÁCH ( viac poznáme pod pojmom Sviatosti)
  117. Ježiš Kristus ustanovil 7 Tajiny (sviatostí) Nového Zákona: krst, Myropomazanie (birmovanie), Eucharistiu (Sviatosť oltárnu), pokánie, pomazanie chorých, tajina kňazstva a tajina manželstva.
  118. Tajiny udeľujú tým, ktorí ich hodne prijímajú, milosť posväcujúcu.
  119. Tri tajiny: krst, myropomazanie a tajina kňazstva vtláčajú do duši prijímajúceho nezmazateľné znamenie.
  120. Tajiny udeľujú milosť činom samotným, ex opere operato.
  121. Vysluhovateľom tajín je spravidla platne vysvätený kňaz.
  122. Platne vysluhuje tajiny ten, kto má aspoň úmysel konať, čo koná Cirkev.
  123. Účinnosť tajín nezávisí na viere alebo svätosti vysluhovateľa.

  Usporiadanie sveta

  Bol raz jeden vedec, ktorý hľadal odpovede na svoje pochybnosti. Raz vkročil do jeho kráľovstva jeho malý, sedemročný syn, ktorý túžil ockovi pomôcť s jeho prácou.

  Ocka však jeho príchod znervóznil. Videl, že ho len tak ľahko z miestnosti nedostane a tak vytiahol časopis, v ktorom bola vložená mapa sveta. Rozstrihal ju na rôzne veľké kusy a podal ich synovi. “Zlož mapu sveta dohromady,” povedal.

  Vedec počítal s tým, že synovi bude zloženie mapy trvať dosť dlho a on bude mať zatiaľ od neho pokoj. Bolo to však inak. Po niekoľkých hodinách počul synčekov vážny hlas: “Už to mám, oci! Zložil som tú mapu!”

  Otec synovi najprv neveril. Predsa nie je možné, aby vo svojom veku dal dohromady mapu, ktorú nikdy nevidel. Nedôverčivo zodvihol oči od svojich poznámok. Bol si istý, že sa to takému malému dieťaťu v takom krátkom čase nemohlo podariť. Na svoje prekvapenie však našiel mapu kompletnú. Všetky kusy ležali na svojom mieste. Ako je to možné? Ako to chlapec dokázal? Spýtal sa teda ohromene svojho synčeka: “Chlapče, veď ty nevieš, ako svet vyzerá… ako sa ti to podarilo?”

  “Nevedel som, ako vyzerá svet,” odpovedal syn, “ale, keď som mapu vytiahol, tak som si všimol, že v časopise je na tej strane mužská postava. A tak som kusy otočil a začal skladať ľudskú postavu, pretože tú poznám. Keď som dal dohromady telo muža, otočil som ho a videl som že zároveň som zložil mapu sveta.”

  Veľmi záleží na tom, na kom máme postavené svoje svety! Ježiš Kristus je najlepšia voľba, ktorá nepotrebuje reklamu, ale okúsiť a On sa už postará o ostatné!

  o. Peter Iľko

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!