č. 20 / 2019
23.9.-6.10.2019

  Slovo pre život

  „A Pán povedal: „Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo.““ (Gn 6,3)


  Človek sa neraz pýta pri pohľade na zlo okolo seba či v sebe: „Odkiaľ pramení zlo? Ako sa mu postaviť?“

  Kniha Genezis nám dáva na tieto otázky odpoveď. Od okamihu hriechu prarodičov plasticky vykresľuje šírenie zla. Keď čítame o príčinách potopy, nachádzame ľudstvo akoby rozdelené: ľudské dcéry - ide o potomstvo Kaina a Boží synovia - kmeň Setitov, v ktorom sa zbožnosť udržala dlhšie než u iných potomkov Adama. Títo „Boží synovia“ však podľahli mravnej skazenosti doby. „A Pán povedal: „Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo.““ (Gn 6,3) Príčinou potopy bolo, že „Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé.“ (Gn 6,5).

  Duchovný spisovateľ A. D. Sertillanges hovorí: „Celý paradox človeka je v troch nasledujúcich zisteniach: hmota preniknutá duchom; pozemský život, už odteraz povolaný stať sa nebeským; časný údel spojený s večným povolaním. A paradox našej doby spočíva v tom, že má na zreteli len jednu časť človeka, tú najnižšiu. Zameriava ho totiž k hmote na úkor ducha. Organizuje mu život čisto pozemsky, ba popiera alebo celkom zanedbáva jeho povolanie k večnosti.“

  Zlo sa rodí v srdci človeka, ktorý odvráti svoj pohľad od neba a zameria ho k zemi. Maliar namaľuje peknú krajinku len ak si vyjde do prírody, ak ju študuje a vníma. Muzikant zahrá dobre dielo klasikov len ak sa naučí noty a ostatné hudobné znaky v partitúre. Podobne aj človek žije pekne svoj život pred Božou tvárou len ak Boha vníma, adoruje ho, spoznáva a miluje. Takto opätovne kopíruje do svojho vnútra Boží obraz - šablónu, podľa ktorej bol stvorený. Na život sa pozerá z inej perspektívy. Dokáže spoznať a pomenovať pokušenie. A dokáže mu aj odolať. A takýto človek nachádza milosť u Pána (porov. Gn 6,8).

  Uvažovanie nad príčinou potopy vyúsťuje do otázky: „Na čo Ty upieraš svoj zrak? Je to nebo alebo zem?“ Nechať túto otázku bez odpovede by bolo veľmi nerozumné.

  MKK
  V rámci prípravy na dnešný Národný pochod za život sme sa modlili novénu - Deviatnik za úctu k daru ľudského života, modlitby deviatnika postupne uverejníme. Každý deň bol venovaný jednému úmyslu, napr. za rodičov, aby pred Bohom chápali svoju zodpovednosť za výchovu detí a posilnení silou modlitby vždy pri výchove čerpali z Božej múdrosti a lásky. Alebo sme ďakovali Pánu Ježišovi za dar sviatostí, predovšetkým za dar Eucharistie, aby sme mali túžbu prijímať Ho vo svätom prijímaní čo najčastejšie, aby tak On sám mohol žiť, hovoriť, myslieť a konať v nás a skrze nás.

  o. Ján Pavlík

  DEVIATNIK
  za úctu k daru ľudského života

  Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, por. č. 632/2019

  Úvod Pán Ježiš hovorí: „Ja som Cesta, Pravda a Život.
  Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6)


  Poďakujme v tejto novéne Pánu Bohu za dar ľudského života a za život milosti Božieho dieťaťa, ktorý sme dostali v krste. Pán Ježiš hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10,10)

  Je to vzácny dar, lebo Pán Ježiš zaň zaplatil svojím životom. Využime tento dar naplno, nech raz môžeme so sv. Pavlom povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,20)

  Pán Ježiš chce v nás prebývať a pôsobiť. Keď mu to dovolíme, on nás premieňa. Chceme sa modliť zvlášť za tých bratov a sestry, ktorí odmietajú Božiu autoritu a konajú proti ľudskému životu. Chceme odprosovať za naše hriechy a zanedbania, chceme odprosovať aj za tých, ktorí neodprosujú.

  Každý deň novény sa pomodlíme jeden desiatok z ruženca. Tak sa zveríme pod ochranu Panny Márie, ktorá vyslovila to najdôležitejšie ÁNO životu, a síce životu Boha medzi nami a v nás.

  o. Ján Pavlík


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!