č. 21 / 2019
7.10.-20.10.2019

  Slovo pre život

  „Prečo je smutné tvoje srdce?“ (1 Sam 1,8)


  Paul Claudel sa vyslovil: „Veriaci ľudia sú šťastní ľudia.“ Každý, kto pozná vznešené učenie kresťanstva, s tým musí súhlasiť. A predsa veľmi často môžeme vidieť okolo seba veriacich ľudí zohnutých pod ťarchou dusivého smútku. Niet väčšieho zla ako smútok, ktorý láme vôľu. Sv. Ján Zlatoústy hovorí, že „smútok napadá dušu ako neúprosný kat, ktorý ničí duchovnú silu“.

  Evagrius Pontský, grécky duchovný spisovateľ, smútok definoval ako „steresis hedone“ - stratu radosti, alebo tiež ako následok hnevu. Podľa predmetu nedostatku radosti musíme rozoznávať „smútok pre Boha“ a smútok ako neresť, ktorý je zameraný na veci tohto sveta a je to smútok telesný.

  Smútok pre Boha je dispozícia duše, spôsobená odobratím niečoho, po čom veľmi túžime. Veriaci človek si praje len jedno: spásu. Hriech, ktorý ho od tohto vzďaľuje, prináša so sebou smútok.

  Telesný smútok má obyčajne tieto príčiny: starosť o vlastnú chudobu, spomienka na nepriateľov, starosť o deti, starosť o majetok, spomienka na mŕtvych a mnoho podobných vecí. Čím viac sa na to myslí, tým viac tieto myšlienky rozmnožujú smútok. Ničivá sila tohto smútku je známa. Ako proti nej bojovať?

  Aby sme sa vedeli skutočne radovať, musíme zo svojho srdca i konania odstrániť akúkoľvek formu lakomstva, závisti alebo žiarlivosti a pokúsiť sa úprimne milovať svojho blížneho ako seba samého. Jeho radosť sa stane i našou radosťou. Rodičia sa tešia z úspechov svojich detí, lebo ich milujú. Ak toto dokážeme vo vzťahu ku všetkým ľuďom, potom naše bolesti dostanú plnú ľudskú hodnotu a význam. Spojenie v láske bude takto zárukou víťazstva nad smútkom a prinesie bohaté ovocie v úsilí o zdokonalenie sveta.

  „Prečo je smutné tvoje srdce?“ (l Sam 1,8)

  MKK
  DEVIATNIK

  za úctu k daru ľudského života

  Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, por. č. 632/2019

  Prvý deň

  „Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne.“ (Ž 139,14) „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe po zemi!“ (Gn 1,27-28)

  Prvá kapitola Starého zákona nám hovorí o otcovskej láske Boha k človeku. Boh tvorí človeka na svoj obraz, ako svoje dieťa a dáva mu do vlastníctva všetko, čo stvoril. Celé stvorenie má byť darom pre človeka. Má si ho podrobiť a ono mu má byť na radosť a úžitok. No to ešte nie je všetko. Pán Boh dáva človeku takú veľkú dôstojnosť, že môže splodiť nový život, formovať ho a tak sa stať spolupracovníkom Boha na diele stvorenia. To pochopila už naša pramatka Eva, keď porodila svojho prvého syna. Vtedy, vedomá si Božieho zásahu, s radosťou zvolala: „Získala som človeka od Pána.“ (Gn 4,1)

  Táto dôstojnosť človeka je však spojená s veľkou zodpovednosťou za nový život, ktorý je vždy darom od Pána, vyvíja sa podľa jeho odvekého plánu a smeruje k večnému šťastiu s ním. Ako píše prorok Jeremiáš: „Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa.“ (Jer 1,5) Od vekov sme boli v pláne nebeského Otca, už od počiatku sveta na nás myslel a mal s nami plán šťastia, ktorý začína už tu na zemi a dokonale sa naplní v nebi. Sv. Gianna Beretta Molla, lekárka a matka rodiny, napísala svojmu budúcemu manželovi krátko pred ich svadbou: „S Božou pomocou a jeho požehnaním spravíme všetko, čo bude v našich silách, aby sa z našej rodiny stalo miesto, kde bude Ježiš stáť nad všetkými záležitosťami, prianiami a skutkami. Kiežby sme sa stali Božími spolupracovníkmi na stvorení a darovali mu deti, ktoré ho milujú a slúžia mu.“

  Dnes sa modlíme za tých, ktorí si neuvedomujú svoju zodpovednosť za nenarodený život a to, že iba Boh je Pánom nad životom a smrťou.

  Tajomstvo ruženca: Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
  Bože, náš Stvoriteľ, vzdávame ti vďaky za to, že si nás utvoril v lone matky,
  lebo ty jediný máš moc dávať dych života; dopraj, prosíme, aby sme verne spravovali celé stvorenie a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského
  života.Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

  o. Ján Pavlík


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!