č. 23 / 2019
4.11.-17.11.2019

  Slovo pre život

  „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia
  a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú.
  V nebi si zhromažďujte poklady;tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.
  Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“
  (Mt 6,19-21)

  Otázkou je, čo sú vlastne tie poklady, ktoré si máme v nebi zhromažďovať. Všetky naše poklady na zemi trvajú tak dlho, kým trvá náš pozemský život. Ale iba v Ježišovi nájdeme poklady, ktoré nikdy nestratia na hodnote.

  Je to poklad lásky. „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.“ (1 Kor 13,1)

  Byť bohatý na lásku znamená mať veľký poklad.

  Pokladom je poznanie Ježiša Krista ako nášho Pána a Spasiteľa. „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17,3) „Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista.“ (Flp 3,7-8)

  Pôst je časom posilnenia nášho vzťahu k najdôležitejšej osobe univerza: Pánu Ježišovi. Poznať Ježiša Krista je veľkým pokladom.

  Ďalším pokladom je viera v Krista. Bez tejto viery nikto nemôže byť spasený. Viera je mocná - taká mocná, že dokáže aj „vrchy prenášať“. Je to sila, na ktorú Boh odpovedá. Byť bohatý na vieru je veľmi veľkým pokladom.

  Pokladom je aj modlitba - úžasné privilégium človeka rozprávať s našim milujúcim Pánom v akejkoľvek hodine, či vo dne alebo v noci. Skutočne veľké privilégium. Skutočný poklad.

  Toto a mnoho iného je skutočnými pokladmi, ktoré máme zhromažďovať v nebi. Poklad lásky, odpustenia, poznania Krista, viery, modlitby.

  MKK

  DEVIATNIK

  za úctu k daru ľudského života

  Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, por. č. 632/2019

  Tretí deň
  „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.“ (Gn 15,6)

  „Abrahám vzal drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka; sám vzal nôž a takto šli obaja spolu. ... Vtedy naň zvolal Pánov anjel z neba: Abrahám, Abrahám! ... Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu! ... Na seba samého prisahám - to je Pánov výrok: Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo.“ (Gn 22,6.11-12.16-17)

  Táto situácia sa pre Abraháma stala ťažkou skúškou viery. Dobre pochopil, že svojho syna Izáka dostal od Boha, že jeho život spočíva v jeho rukách, a že nemá právo nárokovať si ho pre seba. Bol ochotný Izákov život obetovať naspäť Bohu a navzdory každej logike dôveroval Božiemu prisľúbeniu, že sa stane otcom mnohých národov. Preto je pre všetkých rodičov dneška veľkým vzorom viery a dôvery v Boha Otca.

  Pozrime sa na príklad svätej matky dnešnej doby, Chiary Corbella, ktorá spolu so svojím manželom Enricom dve zo svojich detí musela hneď po ich narodení odovzdať naspäť do Božích rúk. Keď Chiara čakala ich prvé dieťa, dozvedela sa, že dievčatko v jej lone nemá po narodení šancu na prežitie. O tejto situácii hovorí:

  „Tu som musela myslieť na Pannu Máriu. Aj ona počala syna a túto ťažkú situáciu musela vysvetliť svojmu manželovi. Aj jej Boh daroval dieťa, ktoré nepatrilo jej, ktoré malo zomrieť a ona sa mala pod jeho krížom pozerať, ako zomiera. Usúdila som, že som nemohla pochopiť hneď všetko a Pán mal so mnou plán, ktorý som teraz ešte nechápala. Tu sa udial prvý zázrak. Okamih, keď som to povedala Enricovi, bol nezabudnuteľný. Objal ma a povedal: „Je to naša dcéra a ponecháme si ju takú, aká je.““ (VS č. 93, Žitá viera presviedča, str. 29-30)

  Dnes sa modlime za rodičov, aby pred Bohom chápali svoju zodpovednosť za výchovu detí a posilnení silou modlitby vždy pri ich výchove čerpali z Božej múdrosti a lásky.


  Tajomstvo ruženca:

  Ježiš, ktorého si, Panna, so sv. Jozefom v chráme obetovala.
  Bože, náš Otče, Ty jediný si darca života, Ty máš moc život dať i vziať;
  daj, aby sme s dôverou vložili náš život do Tvojich rúk,
  lebo Ty múdro a láskavo vedieš život každého človeka.
  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh
  a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

  Svätý Michal Archanjel  o. Ján Pavlík


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!