OZNAMY A OPATRENIA OD 15.10.2020

 • Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platného od 15.10.2020 je zakázané usporadúvať hromadné podujatia, vrátane náboženských, na ktorých by bolo v jednom okamihu prítomných viac ako 6 osôb. Tento zákaz neplatí pre obrady krstu, sobáša a pohrebu, v takom prípade môže byť v interiéri jedna osoba na 15 m2.
  Keďže toto opatrenie sa vzťahuje aj na bohoslužby, tak na liturgii môže byť prítomných iba 6 osôb - okrem kňazov, kostolníka a kantorky tak môže byť prítomný iba jeden člen z rodiny, na úmysel ktorej je liturgia slávená.
  Vzhľadom na danú situáciu otcovia biskupi udelili pre veriacich dišpenz od účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. S tým, že sviatok a nedeľu treba patrične zachovať a zdržať sa všetkého čo narúša jej sviatočný charakter.
  Povzbudzujem Vás k účasti na modlitbách cirkvi prostredníctvom sledovania priamych prenosov bohoslužieb, či už cez internet (TV LOGOS), v televízii alebo v rozhlase. Okrem TV LUX a Rádia LUMEN denne vysiela prenosy aj Rádio Regina o 17.30 h., pričom v piatok bude striedavo gréckokatolícka alebo pravoslávna sv. liturgia so začiatkom už o 17.20 h.

 • Našu Odpustovú slávnosť ku cti sv. Paraskevy plánovanú na najbližšiu nedeľu budeme sláviť v príhodnejšom čase po uvoľnení opatrení.

 • V nedeľu 18.10. a 25.10. bude v chráme vyložená Najsvätejšia Eucharistia po sv. liturgii od 9.30 do 15.00 h. V tom čase môžete prichádzať na osobnú modlitbu, treba sa však vystriedať a dodržať maximálny počet 6 osôb a ostatné hygienické opatrenia. V čase od 14.00 do 15.00 h. bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi s podaním sv. prijímania.
  Počas týždňa bude pre osobnú individuálnu modlitbu náš chrám otvorený denne od 9.00, resp. po skončení rannej sv. liturgie do 17.00 h.
  Vo štvrtok je zmena - adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou bude od 11.00 do 17.00 h.

 • Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec - spoločne v modlitbe za jednotu a mier.
  Pozývam všetky deti pripojiť sa k celosvetovému spoločenstvu a zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve Pápežského diela „Kirche in Not“ v nedeľu 18.10. o 9.00 h.
  Jej myšlienka vznikla v r. 2005 u pricestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: „Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“
  Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete.
  Viac informácií a materiály na stiahnutie nájdete na stránke www.miliondeti.sk . Ďalšie zaujímavé veci na stiahnutie nájdete aj na stránke www.misijnediela.sk , napr. ako si vyrobiť doma desiatkový ruženec na ruku.

 • Nedeľa 18.10. je aj Misijnou nedeľou - Svetovým dňom modlitieb za misie - tento rok sa budeme modliť a finančne podporovať misie na Srí Lanke. Pápežské misijné diela na Slovensku pozývajú ľudí modliť sa a prispieť na špeciálnu misijnú e-zbierku, pretože napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa nachádzame, sú takí, ktorí sú na tom ešte horšie. Keďže tradičná kostolná zbierka na podporu misií tohto roku nie je možná v plnej miere, prispieť sa dá na e-zbierku na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503, variabilný symbol: 1810, do poznámky treba uviesť svoju adresu alebo e-mail. Z týchto prostriedkov sú financované projekty na pomoc núdznym a ohlasovanie evanjelia na všetkých kontinentoch.

 • V piatok 23.10., na sviatok sv. apoštola Jakuba, arcibiskup vl. Ján Babjak SJ pozýva duchovenstvo a veriacich z celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Forma modlitby a pôstu je ponechaná na osobné zváženie.

 • Povzbudzujem Vás k spoločným modlitbám v rodine, čítaniu sv. písma, k modlitbe sv. ruženca. Buďme trpezliví, obetaví, zodpovední a vzájomne k sebe tolerantní, ohľaduplní a láskaví.
  Kristus medzi nami!
  o. Ján

  Konferencia biskupov Slovenska

 • Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

 • "Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená," povedal pre TK KBS Martin Kramara s tým, že KBS o danej veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia informácií pre kňazov.