č. 1 / 2020
30.12.-12.1.2020

  Drahí veriaci!

  Znova je čas zvesiť starý kalendár a nahradiť ho novým. Tentokrát s dvomi dvadsiatkami - 2020. V úvode roka budeme nadväzovať na slávenie sviatkov Božieho narodenia, a to sviatkom Obrezania podľa tela Nášho Pána, Boha a Spasiteľa. Ôsmy deň po narodení ho dali podľa židovského zvyku obrezať ako každého človeka - chlapčeka. Pokračovať budeme 6. januára sviatkom Svätého Bohozjavenia alebo Krstu Nášho Pána. Tu ho už ako dospelého muža jeho Otec nazval svojim milovaným synom a Duch Svätý potvrdil pravdivosť týchto slov. Až vtedy si mnohí uvedomili, že nejde len o obyčajného človeka, prijali pokánie a nechali sa pokrstiť.

  Pri tejto príležitosti si aj my spomeňme na svoj krst, keď nám Otec daroval úplne čisté, biele, nepoškvrnené rúcho. Snažme sa toto rúcho zachovať navždy čo najčistejšie. Ak sa aj zakolíšeme alebo padneme, prosme Boha vo sviatosti zmierenia o odpustenie. On je vždy pripravený nám odpustiť. Len my musíme byť úprimní a musíme chcieť byť lepšími.

  Začnime v novom roku každý sám od seba. Urobme denne niečo dobré, či pozitívne. Ak sa nám to nepodarí, neurobme aspoň nič zlé, ani negatívne. Na začiatku jednoducho neohovorme, neklamme, nekritizujme, nehoďme smetí na zem, neublížme, usmejme sa, pozdravme, vypime o jeden pohárik menej. Neskôr obetujme kus seba a svojho času pre iného, nezištne pomôžme, opatrime starého, či chorého, pomôžme mladým rodičom postrážiť dieťa, podeľme sa, darujme zo svojich prebytkov, pomodlíme sa za druhých, urovnajme staré spory, začnime sa rozprávať...

  A nakoniec odpusťme otcovi, mame, bratovi, sestre, synovi, dcére, neveste, zaťovi, švagrinej, švagrovi, susedovi, politikovi, kňazovi i sami sebe.

  Takto dokážeme v roku 2020 postupne urobiť seba, rodinu, Orlov, Andrejovku, Slovensko i svet trochu lepšími, ako boli doteraz.

  K naplneniu týchto predsavzatí Vám budeme žehnať a vyprosovať pomoc od Svätej Trojice.

  Vaši otcovia duchovní

  Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

  Stichira z večierne:

  „Nekonečne dobrotivý Boh neváhal prijať telesnú obriezku. Na sebe nám ukázal príklad, ako sa máme spasiť. On, zákonodarca, plní predpisy zákona a napĺňa predpovede prorokov. Sláva tebe, Pane, ty riadiš všetko svojou mocou a predsa do plienok sa dávaš zavinúť.“

  Keď ešte sme vo veľkom svetle slávnosti Narodenia Pána a blíži sa sviatok Krstu Pána, medzi nimi slávime ďalší významný sviatok Obrezania podľa tela.

  „Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky“ (Lk 2,21). Pán Boh prikázal obriezku, ako zmluvu, ktorá „...bude znakom zmluvy medzi mnou a vami“ (Gen 17,11).

  „V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešneho tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych“ (Kol 2,11-12).

  Nech je sláva menu Ježiš a nech ho celý svet slávi a velebí a nech sa v tomto mene spasí každý, kto s vierou volá: „Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nad nami!“

  o. Ján Pavlík


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!