č. 2 / 2020
13.1.-26.1.2020

  Slovo pre život

  „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16,26)

  Istý učiteľ učil na exkluzívnej strednej škole vyše dvadsať rokov. Každý rok na Vianoce študenti obdarovali svojich učiteľov. Bola to tradícia. Po prvých troch rokoch si uvedomil, že väčšina týchto darčekov má rovnaký obsah - vreckovky. Rozpoznal ich už podľa tvaru krabičky. Preto tieto balíčky ani nerozbaľoval, jednoducho ich odložil do skrine. Keď potreboval nové vreckovky, otvoril jeden z tých darčekov. Keď raz otvoril takýto balíček, namiesto vreckoviek v ňom objavil drahé starožitné vreckové hodinky. Uvedomil si, že ich vlastní už roky. Ale až teraz ich rozbalil.

  „Máme dobré víno uložené v pivnici, ale nikdy z neho nepijeme,“ povedal duchovný spisovateľ majster Eckhard.

  V podobnom zmysle hovoril aj náš Spasiteľ, keď hovoril o vnútornom prameni vody „prúdiacej do večného života.“ (Jn 4,14).

  Sme veľmi bohatí, ale len málokedy si to uvedomujeme. Prečo? Nuž preto, lebo sa príliš zameriavame len na pár čŕt života, tým prikladáme význam - a ostatné nám uniká. Každý deň čelíme pokušeniu, ktoré nás pozýva k skvalitneniu fyzickej alebo vedomostnej úrovne svojho života. Dolieha na nás pokušenie niečo dosiahnuť, vystúpiť na pomyslenom rebríčku spoločenského postavenia. Pokušenie zažiť niečo výnimočné. Poviete azda: „Čo je to za pokušenie? Mám sa azda stiahnuť do ulity a ukázať chrbát všetkým možnostiam, ktoré mi život ponúka?“ Pokušenie spočíva v tom, že sa môžeme upriamiť na tieto možnosti tak intenzívne, že si nevšimneme, doslova minieme najdôležitejšie aspekty života.

  Učiteľ vlastnil vzácne hodinky, ktoré dostal ako dar. No nevedel o nich, pretože darček nerozbalil. No jeho život neutrpel ujmu tým, že balíček rozbalil po rokoch. Toto však nemožno povedať o „nerozbalených darčekoch“ od Boha. Predstavujú ich sviatosti, ktoré v sebe nerozvíjam; Božie slovo, nad ktorým nemeditujem; rôzne dotyky milosti, na ktoré nereagujem. Mám dobré víno uložené v pivnici, ale nikdy z neho nepijem...

  Túžime byť bohatí v hmotnej i inteligenčnej oblasti, byť na určitej spoločenskej úrovni. No nevnímame bohatstvo, ktoré nám bolo Bohom darované. A pritom len s pomocou týchto darov môžeme dosiahnuť skutočne kvalitný život.

  Osvojme si malé duchovné cvičenie: skúsme - trebárs pri rannej modlitbe spočítať Božie dary, ktoré sa nám dostali a poďakovať za ne.“

  MKK

  DEVIATNIK

  za úctu k daru ľudského života


  Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, por. č. 632/2019

  Šiesty deň

  „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!“ (Zjv 21,3)

  Anjel povedal Márii: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lk 1,30-33)

  Skrze anjela sa Panna Mária dozvedá o Božom zásahu do dejín ľudstva. Má počať syna, ktorý bude Synom Najvyššieho, t.j. Božím Synom. Boh sa chce stať človekom, malým bezbranným dieťaťom a zdieľať s ľuďmi ten istý život. Narodením z Panny Márie sa stáva jedným z nás a je nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. (Porov. Hebr 4,15)

  Boh sa stal malým dieťaťom, úplne závislým od nebeského Otca, aby učinil zadosť našej neposlušnosti voči Bohu. Stáva sa poslušným Otcovi až na smrť, aby nám svojou smrťou daroval večný život u Otca.

  „Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!“ (Rim 8,31-32)

  Sv. Ľudovít Mária Grignion píše: „Čo Eva stratila a priviedla do zavrhnutia neposlušnosťou, to Mária zachránila poslušnosťou. Mária tým, že zostala dokonale verná Bohu, zachránila nielen seba, ale aj všetky svoje deti. Veľká vďaka Márii za Toho, koho vlastním, lebo On je jej dielom a plodom a bez nej by som Ho nemal.“

  Dnes sa modlíme, aby sme boli naplnení duchovnou radosťou a vďačnosťou za dar nového života, večného života, ktorý sme dostali v Kristovi.


  Tajomstvo ruženca: Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

  Bože, Otče, ďakujeme Ti za dar večného života,
  ktorý si nám daroval v Ježišovi Kristovi.
  Skrze Jeho život, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie
  sa opäť voláme Božími deťmi a nimi aj sme.
  Daj, aby sme sa stali hodnými tejto milosti a podľa nej aj žili.
  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh
  a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

  o. Ján Pavlík


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!